Previene

DETALL DEL PROGRAMA

JORNADES MONOGRÀFIQUES DE SENSIBILITZACIÓ

JORNADES SOBRE SISTEMES DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ

JORNADES SECTORIALS DE DIVULGACIÓ DE BONES PRÀCTIQUES PER ACTIVITAT

JORNADES PER A LA MILLORA I INTEGRACIÓ DE LA PREVENCIÓ EN L'EMPRESA: Mitjans de coordinació

JORNADES SOBRE EL PLA DE MOBILITAT

JORNADES SOBRE PREVENCION10.ES

JORNADA DE SENSIBILITZACIÓ EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS PER A DIRECTIUS I CAPS INTERMEDIS

JORNADES SOBRE ISO 39001: SISTEMA DE GESTIÓ DES SEGURETAT VIÀRIA


Jornades Monogràfiques de Sensibilització

 • Destinataris:

  • Preferentment empresaris i treballadors d'empreses de menys de 50 treballadors.
  • Empresaris i treballadors d'empreses d'alta sinistralitat.
  • Treballadors Autònoms que hagin optat per la cobertura de les contingències professionals.
 • Aspectes desenvolupats:

  • Prevenció de risc de caiguda en alçada.
  • Bones pràctiques en la manipulació de productes químics.
  • Bones pràctiques en les tasques elèctriques.
  • Seguretat i salut.
  • Educació preventiva per evitar el sobreesforç.
  • Factors psicosocials i estrès.
  • Educació preventiva per a situacions d'emergència.
  • La prevenció i els accidents laborals de trànsit.
  • Bones pràctiques en l'ús d'eines.
  • Llei de subcontractació en el sector Construcció.
  • Bones pràctiques del sector de Neteja.
  • Investigació d'accidents de treball.
  • Mobilització de persones. educació preventiva per evitar el sobreesforç.
  • Educació preventiva per al personal docent.

  Es podran programar jornades associades a altres conceptes no esmentats que tinguin especial incidència en un sector d'activitat d'una zona concreta.

 • Objectius: Reduir la sinistralitat de l'empresa amb la identificació, l'anàlisi i la proposta de mesures preventives relatives als conceptes desenvolupats i dels perills que es materialitzen en els riscos objecte de cada jornada.
 • Contingut:

  • Conceptes preventius.
  • Identificació de perills que originen el risc objecte de cada jornada.
  • Mesures preventives i/o correctores bàsiques que cal desenvolupar a la feina.
  • Codi de Bones Pràctiques i consells de seguretat.
 • Durada: 1.5, 2 o 2.5 hores, segons la jornada corresponent.
 • Modalitat: Presencial.

Jornades sobre Sistemes de Gestió de la Prevenció

 • Destinataris:

  • Preferentment empresaris i treballadors dempreses de menys de 50 treballadors.
  • Empresaris i treballadors d'empreses d'alta sinistralitat.
  • Treballadors Autònoms que hagin optat per la cobertura de les contingències professionals.
 • Objectius: Proporcionar els coneixements indispensables per a la implantació d'un sistema de gestió de la prevenció que permeti resoldre adequadament els requisits establerts per la Llei de prevenció de riscos laborals, i assentar una actuació integrada i integral en matèria de prevenció de riscos laborals en lempresa.
 • Contingut:

  • El sistema de gestió de la prevenció.
  • Organització de la prevenció de riscos laborals en l'empresa.
  • Documentació.
  • L'avaluació de riscos en l'empresa.
  • Revisió del sistema.
 • Durada: 1,5 hores.
 • Modalitat: Presencial.


Jornades Sectorials de divulgació de Bones Pràctiques per Activitat

Agricultura, ramaderia, cacera i silvicultura CNAE 01 i 02 (2009)

Pesca i aquïcultura CNAE 03 (2009)

Indústria de productes alimentaris i beguda. Indústria del tabac CNAE 10, 11 i 12 (2009)

Indústria de la fusta i el suro, excepte mobles, cistelleria i esparteria CNAE 16 (2009)

Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics CNAE 23 (2009)

Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips CNAE 25 (2009)

Fabricació de mobles-Altres indústries manufactureres-Reciclatge CNAE 31 i 38 (2009).

Venda i reparació de vehicles-Venda de combustible CNAE 45 (2009)

Comerç al l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes CNAE 46 (2009)

Comerç al detall, excepte comerç de vehicles de motor, motocicletes CNAE 47 (2009)

Construcció CNAE 41, 42 i 43 (2009)

Hoteleria CNAE 55 i 56 (2009)

Transport terrestre i per canonada CNAE 49 (2009)

Activitats postals i de correus CNAE 53 (2009)

 • Destinataris:

  • Preferentment empresaris i treballadors d'empreses de menys de 50 treballadors.
  • Empresaris i treballadors d'empreses d'alta sinistralitat.
  • Treballadors Autònoms que hagin optat per la cobertura de les contingències professionals.
 • Sectors destinataris:
 • Objectius: Promoure en els treballadors hàbits de treball segurs amb l'aplicació de bones pràctiques. S'incideix en:

  • El desenvolupament de comportaments segurs,
  • La utilització correcta dels equips de treball,
  • La utilització correcta de productes,
  • La utilització correcta dels equips de protecció col·lectiva i individual.
 • Contingut:

  • Riscos generals del sector.
  • Mesures preventives bàsiques que cal desenvolupar a la feina.
  • Codi de Bones Pràctiques del sector.
 • Durada: 1,5 hores.
 • Modalitat: Presencial.

Jornades de Millora i Integració de la Prevenció en l'Empresa Mitjans de coordinació

 • Destinataris:

  • Preferentment empresaris i treballadors d'empreses de menys de 50 treballadors.
  • Empresaris i treballadors d'empreses d'alta sinistralitat.
  • Treballadors Autònoms que hagin optat per la cobertura de les contingències professionals.
 • Objectiu: Millorar i integrar la coordinació d'activitats empresarials a les empreses amb la difusió de bones pràctiques.
 • Contingut:

  • Normativa aplicable.
  • Conceptes bàsics
  • Objectius de la integració
  • Mitjans d'integració
 • Durada: 1,5 hores.
 • Modalitat: Presencial.


Jornades sobre el Pla de Mobilitat

 • Destinataris:

  • Preferentment empresaris i treballadors d'empreses de menys de 50 treballadors.
  • Empresaris i treballadors d'empreses d'alta sinistralitat.
 • Objectiu: Reduir la sinistralitat viària de l'empresa mitjançant la divulgació de la metodologia dels plans de mobilitat.
 • Contingut:

  • Actuació de divulgació sobre els passos a seguir en la implantació del Pla de Mobilitat.
 • Durada: 1,5 hores.
 • Modalitat: Presencial.


Jornades sobre Prevencion10.es

 • Destinataris:

  • Preferentment empresaris i treballadors d'empreses de fins a 10 treballadors.
  • Treballadors autònoms que hagin optat per la cobertura de les contingències professionals.
 • Objectiu: Reduir la sinistralitat de les empreses de menys de 10 treballadors a través de la divulgació de l'aplicació Prevencion10.es.
 • Contingut:

  • Informació sobre les funcionalitats de l'aplicació Prevencion10.es.
 • Durada: 1,5 hores.
 • Modalitat: Presencial.


Jornada de Sensibilització en Prevenció de Riscos Laborals per a Directius i Caps Intermedis

 • Destinataris:

  • Preferentment empresaris i caps intermedis d'empreses de menys de 50 treballadors
  • Empresaris i caps intermedis d'empreses d'alta sinistralitat
 • Objectiu: Reduir la sinistralitat de les empreses mitjançant la sensibilització dels directius i dels caps intermedis en prevenció de riscos laborals.
 • Contingut:

  • Actuacions de divulgació per a responsables de les empreses dirigides a la disminució de la sinistralitat.
 • Durada: 1,5 hores.
 • Modalitat: Presencial.


Jornades sobre ISO 39001: Sistema de gestió de seguretat viària

 • Destinataris:

  • Preferentment empresaris i treballadors d'empreses de menys de 50 treballadors
  • Empresaris i treballadors d'empreses d'alta sinistralitat
 • Objectiu: Reduir la sinistralitat viària de l'empresa mitjançant la divulgació de sistemes de gestió estandarditzats.
 • Contingut:

  • Actuació de divulgació sobre els requisits i les recomanacions de bones pràctiques de la norma ISO 39001 de sistemes de gestió de la seguretat viària.

Utilizamos cookies propias y de terceros para garantizar el correcto funcionamiento de nuestro portal web, mejorar la seguridad y obtener una mayor eficacia y personalización de los servicios ofrecidos a los Usuarios. Si continúa navegando SIN permitir el USO DE COOKIES, no dispondrá de las anteriores ventajas. Para permitir el uso de cookies pulsa el botón “ACEPTAR”. Puede obtener más información, en nuestra POLÍTICA DE COOKIES


Utilizamos cookies propias y de terceros para garantizar el correcto funcionamiento de nuestro portal web, mejorar la seguridad y obtener una mayor eficacia y personalización de los servicios ofrecidos a los Usuarios. Si continúa navegando o pulsa el botón “ACEPTAR”, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información en nuestra POLÍTICA DE COOKIES.

¿Desea que su navegador recuerde la decisión de declinar el uso de cookies?
Si decide que el sistema recuerde su preferencia, la cookie que almacena esta información quedará en su ordenador de forma permanente.