Imagen Noticias

NOVA TARIFA DE PRIMES PER A LA COTITZACIÓ PER ACCIDENTS LABORALS I MALALTIES PROFESSIONALS.

Normativa
Autor
Fraternidad-Muprespa

Amb la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, a partir de l'1 de gener de 2007, entra en vigor la nova tarifa de primes per a la cotització per accidents laborals i malalties professionals, i queda derogada la que es va aprovar per RD 2930/1979 de 29 de desembre.

Els aspectes principals que cal destacar sobre el nou sistema de cotització previstos en la nova tarifa de primes són:

Les empreses sempre cotitzaran per la seva CNAE o activitat de l'empresa. Es passa dels 131 epígrafs de cotització que hi havia anteriorment, basats en l'activitat que desenvolupa cada treballador (de manera individual), a un sistema de tipus de cotització basats en l'activitat principal de l'empresa, sense tenir en compte les funcions que hi duu a terme cada treballador.

L'empresa cotitzarà per l'ocupació del treballador, en els casos en què hi hagi una correlació clara i de manera exclusiva amb la seva activitat (Quadre 2).

El tipus màxim de cotització s'estableix en el 8,50% i el mínim, en el 0,90%. És possible revisar aquests percentatges de manera periòdica per adequar-los a l'evolució de la sinistralitat laboral.

La reducció mitjana de la cotització de quotes de la Seguretat Social en accidents laborals i malalties professionals oscil·la entre un 4 i un 5 per 100.

Aquesta tarifa de primes per accident laboral i malaltia professional s'estén, a més del Règim General, entre d'altres, als règims especials de treballadors de la mar i de treballadors per compte propi o autònoms (RETA). Aquesta és tal vegada la novetat més destacable del nou reial decret.

ACTUACIONS

La Tresoreria General de la Seguretat, d'acord amb les dades que té (CNAE declarada per l'empresa en el moment de la inscripció o posteriorment en cas de canvi d'activitat, i ocupació dels treballadors), comunicarà a l'empresa i als treballadors autònoms com han de cotitzar. Per això, i segons unes taules subministrades pel Ministeri, farà una transformació d'epígrafs a ocupacions de treballadors.

A partir del dia 10 de gener de 2007, les empreses podran consultar a través del SISTEMA RED (Consulta de Situació de l'Afiliat o informe equivalent)  el tipus de cotització de cada treballador en alta i l'assignació dels tipus de cotització d'AT i EP en funció de la CNAE-93.

La Tresoreria, a partir del dia 12 de gener, remetrà a les empreses l'Informe de Treballadors en Alta (ITA) corresponent. Aquests informes s'enviaran de manera progressiva durant diversos dies. Es remetrà una única tramesa per autorització, amb tots els codis de cotització que tingui assignats.

ACTUACIONS PER PART DE LES EMPRESES

Les empreses, un cop hagin rebut l'Informe de Treballadors en Alta, hauran de comunicar la dada d'ocupació dels treballadors que facin alguna activitat de les identificades a la norma i que no hagi pogut ser assignada automàticament per la Tresoreria General.

COM ACTUAR SI S'ESDEVÉ UN PROBLEMA

Si una empresa no està d'acord amb l'activitat econòmica (CNAE) que li ha assignat la Tresoreria General de la Seguretat Social, s'haurà d'adreçar a qualsevol Direcció Provincial o Administració seva, perquè, amb l'aportació dels documents que es considerin oportuns, se li faci la modificació corresponent.

En cas que a l'empresa hi hagi dubtes sobre quin tipus de cotització cal aplicar als treballadors per als quals aquest organisme no hagi pogut fer la transformació en origen a altes noves, les empreses hauran de sol·licitar aquesta informació a la Tresoreria.

A més, els treballadors als quals s'hagi pogut assignar ocupació i que no hi estiguin d'acord hauran de comunicar a la Tresoreria quina és la correcta.

LÍNIES GENERALS EN LA COTITZACIÓ:

La cotització empresarial s'estructura per AT i EP, segons l'activitat econòmica desenvolupada per l'empresa i mitjançant la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE-93). Totes les empreses que duguin a terme la mateixa activitat tindran el mateix tipus de cotització.
Els treballadors que tinguin una determinada ocupació o tasques comunes a totes les activitats tindran un tipus de cotització específic per a l'ocupació.

    1. Exemple: Vigilants, guardes, guardes jurats i personal de seguretat:  Ocupació  “h”

El mateix s'esdevé amb els treballadors que es troben en situacions determinades.

    1. Treballadors en període de baixa per incapacitat temporal i altres situacions amb suspensió de la relació laboral amb obligació de cotitzar: ocupació  “c”

Algunes ocupacions es limiten a activitats o règims determinats.

    1. Grup II de cotització al Règim Especial de la Mar:  Ocupació  “v”
    2. Grup III de cotització al Règim Especial de la Mar: Ocupació  “w”

Disposició addicional quarta. Tarifa de primes per a la cotització a la Seguretat Social per accidents laborals i malalties professionals.

U. La cotització a la Seguretat Social dels empresaris, siguin quin sigui el règim d'enquadrament, i, si escau, dels treballadors per compte propi inclosos en els règims especials de treballadors de la mar i de treballadors per compte propi o autònoms, per les contingències d'accidents laborals i malalties professionals, es durà a terme, a partir de l'1 de gener de 2007, en funció de l'activitat econòmica, ocupació o situació corresponent, amb l'aplicació de la tarifa següent:


.Pdf Baixeu-vos aquest contingut com a document .pdf.

Nova tarifa de primes per a la cotització per accidents laborals i malalties professionals.