Perfil del contractant

De conformitat amb l’article 334 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, el perfil de contractant de Fraternidad-Muprespa, Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, núm. 275, s’integra a la Plataforma de Contractació de l’Estat i, a través d’aquesta exclusivament, gestiona i difon l’activitat de contractació de la mútua.

A la Plataforma de Contractació de l’Estat es trobarà inclosa la informació relativa als anuncis de licitació i adjudicació, els plecs de condicions particulars i els plecs de prescripcions tècniques, les adjudicacions i qualsevol altra documentació o comunicació que es consideri oportú publicar durant la fase de preparació, licitació, adjudicació i execució dels contractes, així com les Instruccions Internes de Contractació Fraternidad-Muprespa.

Podeu accedir a l’esmentada plataforma a través de l’enllaç següent: Plataforma electrònica de contractació pública - Fraternidad-Muprespa

Per a qualsevol aclariment, podreu contactar amb l’Dept. de Contractació de Fraternidad-Muprespa mitjançant correu electrònic a l’adreça següent: licitaciones@fraternidad.com

Plataforma de Contratación del Sector Público

¿Te ha resultado útil?
Vote down!

Points: 0

You voted ‘down’