Política de privacitat

Benvolgut/uda usuari/ària:

Fraternidad-Muprespa manté un fort compromís amb el compliment de les obligacions que imposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades, que té com a objecte assegurar la privacitat de les vostres dades personals i el dret a la intimitat.

Atesa la consideració de Fraternidad-Muprespa com a mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, som conscients de l’especial atenció, sensibilització i culturització que el nostre personal ha d’assumir en relació amb les dades personals que tractem.

En aquest sentit, Fraternidad-Muprespa, des de l’any 2007, manté implantat un sistema de gestió de seguretat de la informació (SGSI) d’acord amb la norma UNE-ISO/IEC 27001:2014, estàndard de reconeixement internacional. Aquest SGSI és auditat i certificat anualment per l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació, AENOR.

El SGSI que tenim implantat comprèn totes les polítiques, procediments i instruccions operatives establertes en l’entitat que estan relacionades amb el tractament d’informació, així com les àrees organitzatives i departaments i les aplicacions i serveis informàtics desenvolupats, incloent-hi, entre d’altres, els aplicadors que permeten als nostres usuaris fer o consultar tràmits telemàtics.

D’aquesta manera, la nostra entitat acredita el compliment de les mesures tècniques i organitzatives exigides pel Reglament UE 2016/679 que garanteixen la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de la informació.

Responsable. Qui tractarà les vostres dades?

Fraternidad-Muprespa, mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, amb CIF G82287228, degudament registrada al registre d’entitats col·laboradores en la gestió de la Seguretat Social dependent del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions amb el núm. 275, situada a la plaça Cánovas del Castillo, 3. 28014, Madrid

Delegat de protecció de dades: Clic aquí per mostrar email

Tractament de dades: Quina classe de tractament de dades personals realitzarà la Mútua?

Finalitat. Per a què s’utilitzaran les vostres dades?

Per gestionar les relacions institucionals, inclosos premis, i de comunicació de l’entitat.

Terminis o criteris de conservació. Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

Es conservaran mentre els interessats mantinguin la seva posició professional i/o mentre no retirin el consentiment.

Legitimació. Per què estem legitimats per tractar les vostres dades personals?

La base legítima de tractament de les vostres dades és el consentiment de l’interessat i la satisfacció d’interessos legítims perseguits per Fraternidad-Muprespa, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets i les llibertats fonamentals de l’interessat que requereixin la protecció de dades personals.

Obligació de facilitar les vostres dades. Per què teniu, o no, l’obligació de facilitar les vostres dades?

Les vostres dades es tractaran únicament quan n’hàgiu prestat el consentiment. No hi ha obligació de subministrar-les.

En el cas de concursos organitzats per l’entitat, heu d’aportar les dades requerides en cada cas per poder participar-hi.

A quins destinataris es comunicaran o transferiran les vostres dades?

Les dades dels formularis d’agraïment, prèvia pseudonimització (només apareixeran les vostres inicials), podran aparèixer als canals de comunicació públics de Fraternidad-Muprespa.

Les fotografies o vídeos obtinguts en activitats institucionals poden ser publicats en mitjans de comunicació públics de Fraternidad-Muprespa.

El nom dels guanyadors i la fotografia dels seus representants dels premis organitzats per l’entitat podrà aparèixer en mitjans de comunicació social de l’entitat.

No farem cap transferència internacional de les dades a tercers països ni a organitzacions internacionals.

Procedència. D’on s’obtenen les vostres dades quan no les subministreu?

Únicament tractarem les dades que hàgiu consentit.

Tipologia de dades. Quines dades es tractaran?

Nom i cognoms, número de document d’identitat, adreça postal i electrònica i telèfon professional, imatge, signatura.

Finalitat. Per a què s’utilitzaran les vostres dades?

En el cas que hàgiu fet una consulta, suggeriment, agraïment, felicitació o queixa, la finalitat és registrar-les i tramitar-les.

En el cas que hàgiu fet una comunicació per sol·licitar l’associació amb la Mútua, la finalitat és gestionar la relació administrativa amb les empreses associades i els autònoms adherits.

En el cas que hàgiu fet una felicitació, la finalitat és gestionar les relacions institucionals i de comunicació de l’entitat.

En el cas que hàgiu enviat un currículum per inscriure-us a alguna oferta laboral de Fraternidad-Muprespa, la finalitat és la selecció de personal i la provisió de llocs de treball.

En el cas que hàgiu exercit a través del web algun dret dels que es recullen en la legislació actual en matèria de protecció de dades, la finalitat és atendre les sol·licituds rebudes.

En el cas que feu tràmits a través dels serveis electrònics del portal web, la finalitat és gestionar els actius relacionats amb el funcionament i la gestió interna de l’entitat, com ara usuaris interns i usuaris del lloc web, administració de la xarxa, estadístiques i gestió d’autoritzacions als sistemes d’informació de l’entitat, així com gestionar la relació amb les empreses associades i els autònoms adherits.

Finalment, si us voleu subscriure a alguna publicació de la Mútua, la finalitat és gestionar les relacions institucionals i de comunicació de l’entitat.

Terminis o criteris de conservació. Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

En el cas que hàgiu fet una consulta, suggeriment, agraïment, felicitació o queixa, les dades es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.

En el cas que hàgiu fet una comunicació per sol·licitar l’associació amb la Mútua, les dades es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats i atendre els processos de reclamació que es puguin presentar en un futur contra l’entitat. A més a més, es conservaran durant el temps necessari per dur a terme les accions judicials o administratives derivades de les auditories de compte i compliment previstes a l’article 98.2 del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social.

En el cas que hàgiu fet una felicitació, les dades es conservaran mentre els interessats mantinguin la seva posició professional o mentre no en sol·licitin la supressió.

En el cas que hàgiu enviat un currículum per inscriure-us a alguna oferta laboral de Fraternidad-Muprespa, les dades es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades i mentre l’interessat no exerceixi el seu dret de cancel·lació.

En el cas que hàgiu exercit algun dret de protecció de dades a través del web, les dades es conservaran durant tres anys des de l’acabament de l’atenció del dret. Prescripció d’infraccions molt greus.

En el cas que feu tràmits a través dels serveis electrònics del portal web, les dades es conservaran fins a la sol·licitud de baixa o fins que acabi la relació amb Fraternidad-Muprespa, i a més durant el transcurs d’un any del vostre no-accés als sistemes a què tinguéssiu accés.

Finalment, si us voleu subscriure a alguna publicació de la Mútua, les dades es conservaran mentre els interessats mantinguin la seva posició professional o mentre no en sol·licitin la supressió.

Legitimació. Per què estem legitimats per tractar les vostres dades personals?

En el cas que hàgiu fet una consulta, suggeriment, agraïment, felicitació o queixa, la base de legitimació és el consentiment de l’interessat, la satisfacció d’interessos legítims perseguits per Fraternidad-Muprespa sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets i les llibertats fonamentals de l’interessat que requereixin la protecció de dades personals i el compliment d’obligacions legals imposades a Fraternidad-Muprespa.

En el cas que hàgiu fet una comunicació per sol·licitar l’associació amb la Mútua, la base de legitimació és l’execució d’un contracte o aplicació de mesures precontractuals a petició de l’usuari.

En el cas que hàgiu fet una felicitació, la base de legitimació és el consentiment de l’interessat i la satisfacció d’interessos legítims perseguits per Fraternidad-Muprespa, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets i les llibertats fonamentals de l’interessat que requereixin la protecció de dades personals.

En el cas que hàgiu enviat un currículum per inscriure-us a alguna oferta laboral de Fraternidad-Muprespa, la base de legitimació és el consentiment de l’interessat i l’execució d’un contracte del qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

En el cas que hàgiu exercit algun dret de protecció de dades a través del web, la base de legitimació és el compliment d’obligacions legals aplicables a Fraternidad-Muprespa.

En el cas que hàgiu fet tràmits a través dels serveis electrònics del portal web, la base de legitimació és l’execució d’un contracte i la satisfacció d’interessos legítims perseguits per Fraternidad-Muprespa.

 Finalment, si us voleu subscriure a alguna publicació de la Mútua, la base de legitimació és el consentiment de l’interessat i la satisfacció d’interessos legítims perseguits per Fraternidad-Muprespa, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets i les llibertats fonamentals de l’interessat que requereixin la protecció de dades personals.

Obligació de facilitar les vostres dades. Per què teniu, o no, l’obligació de facilitar les vostres dades?

En tots els formularis disponibles a la pàgina web cal facilitar un seguit de dades mínimes assenyalades amb un asterisc. En el cas que no se subministrin aquestes dades, no podrem atendre la vostra sol·licitud.

En el cas que hàgiu fet una consulta, suggeriment, agraïment, felicitació o queixa, ens heu de proporcionar les vostres dades per atendre correctament la vostra sol·licitud.

En el cas que hàgiu fet una comunicació per sol·licitar l’associació amb la Mútua, ens heu de proporcionar les vostres dades per atendre correctament la vostra sol·licitud.

En el cas que hàgiu fet una felicitació, ens heu de proporcionar les vostres dades per poder-la enviar correctament.

En el cas que hàgiu enviat un currículum per inscriure-us a alguna oferta laboral de Fraternidad-Muprespa, ens heu de proporcionar les vostres dades per poder atendre correctament la vostra sol·licitud.

En el cas que hàgiu exercit algun dret de protecció de dades a través del web, ens heu de proporcionar les vostres dades per poder atendre la vostra sol·licitud.

En el cas que hàgiu fet tràmits a través dels serveis electrònics del portal web, ens heu de proporcionar les vostres dades per poder atendre correctament el servei que heu sol·licitat.

Finalment, si us voleu subscriure a alguna publicació de la Mútua, ens heu de proporcionar les vostres dades per poder atendre la vostra sol·licitud.

A quins destinataris es comunicaran o transferiran les vostres dades?

En el cas que hàgiu fet una consulta, suggeriment, agraïment o felicitació, no comunicarem les vostres dades a cap destinatari. En el cas de queixes i reclamacions,  es comunicaran a la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social: Oficina Virtual de Reclamacions i Litigis (OVRL).

En el cas que hàgiu fet una comunicació per sol·licitar l’associació amb la Mútua, no es comunicaran les vostres dades, excepte en els supòsits en què el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i els organismes i entitats que integren la Seguretat Social ho requereixin en compliment de les funcions que la legislació vigent.

En el cas que hàgiu fet una felicitació, el cos de la felicitació i les dades, prèvia pseudonimització (només apareixeran les vostres inicials), podran aparèixer als canals de comunicació públics de Fraternidad-Muprespa.

En el cas que hàgiu enviat un currículum per inscriure-us a alguna oferta laboral de Fraternidad-Muprespa, no es comunicaran les vostres dades a cap destinatari.

En el cas que hàgiu exercit algun dret de protecció de dades a través del web, no es comunicaran les vostres dades a cap destinatari.

En el cas que feu tràmits a través dels serveis electrònics del portal web, no es comunicaran les vostres dades a cap destinatari, excepte a aquells que imposi la legislació vigent.

Finalment, si us voleu subscriure a alguna publicació de la Mútua, no es comunicaran les vostres dades a cap destinatari.

En cap cas Fraternidad-Muprespa no farà transferències internacionals de les dades.

Procedència. D’on s’obtenen les vostres dades quan no les subministreu?

Només tractarem dades que ens hàgiu proporcionat a través dels formularis establerts al portal web.

Tipologia de dades. Quines dades es tractaran?

En el cas que hàgiu fet una consulta, suggeriment, agraïment, felicitació o queixa: Nom i cognoms, DNI/NIF/document identificatiu, adreça postal, adreça electrònica, telèfon i signatura.
Altres dades: les recollides en la queixa o suggeriment

En el cas que hàgiu fet una comunicació per sol·licitar l’associació amb la Mútua: Nom i cognoms, document d’identitat, raó social i NIF, dades de la representació (empresa i treballadors), adreça (postal, electrònica), telèfon.

En el cas que hàgiu fet una felicitació: Nom i cognoms, número de document d’identitat, adreça postal i electrònica i telèfon professional, imatge, signatura.

En el cas que hàgiu enviat un currículum per inscriure-us a alguna oferta laboral de Fraternidad-Muprespa: Currículum, NIF/DNI/document identificatiu, nom i cognoms, núm. de la Seguretat Social, adreça, telèfon, imatge, signatura, número de registre de personal, adreça, signatura i telèfon.
Si escau, categories especials de dades: dades de salut (discapacitats).
Si escau, dades de característiques personals: Sexe, estat civil, nacionalitat, edat, data i lloc de naixement i dades familiars. Dades acadèmiques i professionals: Titulacions, formació i experiència professional. Dades de detall d’ocupació. Cartes de presentació, referències, certificats de bona conducta, notes de l’entrevista de treball, avaluacions i resultats de test.

En el cas que hàgiu exercit algun dret de protecció de dades a través del web: Nom i cognoms, DNI/CIF/document identificatiu, adreça, telèfon, imatge, signatura.

En el cas que feu tràmits a través dels serveis electrònics del portal web: Nom i cognoms, document d’identitat, raó social i NIF, dades de la representació (empresa i treballadors), adreça (postal, electrònica), telèfon.

Finalment, si us voleu subscriure a alguna publicació de la Mútua: nom i cognoms, document d’identitat, raó social i NIF, dades de la representació (empresa i treballadors), adreça (postal, electrònica), telèfon.

Finalitat. Per a què s’utilitzaran les vostres dades?

Per gestionar la relació administrativa amb les empreses associades i els autònoms adherits i els serveis electrònics que presta Fraternidad-Muprespa al seu web en relació amb les persones que pertanyen a les entitats associades o adherides.

Terminis o criteris de conservació. Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

Les conservarem durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats i atendre els processos de reclamació que es puguin presentar en un futur contra l’entitat. A més a més, es conservaran durant el temps necessari per dur a terme les accions judicials o administratives derivades de les auditories de compte i compliment previstes a l’article 98.2 del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social.

Legitimació. Per què estem legitimats per tractar les vostres dades personals?

La base jurídica de legitimació és el compliment d’una obligació legal imposada a Fraternidad-Muprespa, ja que estem obligats a complir el Reial decret 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social i el Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre, de col·laboració de les mútues amb la Seguretat Social.

I també perquè el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte o per a l’aplicació, a petició de l’interessat, de mesures precontractuals.

Obligació de facilitar les vostres dades. Per què teniu, o no, l’obligació de facilitar les vostres dades?

Teniu l’obligació de facilitar-nos les vostres dades per poder formalitzar el conveni entre ambdues parts, ja que no es podria concertar correctament de cap altra manera.

A quins destinataris es comunicaran o transferiran les vostres dades?

No hi ha destinataris als quals comunicar dades,  excepte en els supòsits en què el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i els organismes i les entitats que integren la Seguretat Social ho requereixin en compliment de les funcions que els assigna la legislació vigent, Reial decret 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social i el Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre, de col·laboració de les mútues amb la Seguretat Social.

No farem cap transferència internacional de les dades a tercers països ni a organitzacions internacionals.

Procedència. D’on s’obtenen les vostres dades quan no les subministreu?

Tractarem les dades que ens hàgiu proporcionat i, si escau, les dades obtingudes de fonts d’accés públic.

Tipologia de dades. Quines dades es tractaran?

Nom i cognoms, document d’identitat, dades de la representació (empresa i treballadors), adreça de l’empresa (postal, electrònica) i signatura.

Dades d’ocupació.

Finalitats. Per a què s’utilitzaran les vostres dades?

Gestionar les felicitacions, les enquestes i els suggeriments presentats en relació amb l’actuació de l’entitat.

En el cas de les enquestes, utilitzarem les dades personals per fer anàlisis i estudis de la qualitat dels serveis que prestem i conèixer les necessitats dels pacients atesos. La majoria dels informes generats com a resultat d’aquesta activitat inclouen dades agregades, és a dir, no s’utilitzen noms i cognoms. No obstant això, les enquestes no són anònimes i us podrem contactar per aclarir algunes de les respostes donades o per oferir una solució a problemes o incidents que hàgim detectat arran de l’enquesta.

Legitimació. Per què estem legitimats per tractar les vostres dades personals?

La base jurídica del tractament és el consentiment de l’interessat. No obstant això, per al cas de les enquestes fetes pel Defensor del Mutualista, serà la satisfacció d’interessos legítims perseguits per Fraternidad-Muprespa.

Tipologia de dades. Quines dades es tractaran?

Nom i cognoms, DNI/NIF/document identificatiu, adreça electrònica i telèfon.

Altres dades: les recollides a les felicitacions, les enquestes i els suggeriments.

A quins destinataris es podran comunicar o transferir les vostres dades?

Les vostres dades personals seran custodiades i tractades per personal autoritzat de Fraternidad-Muprespa i per l’empresa que presta els serveis d’enquestes electròniques.

Terminis o criteris de conservació. Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

Les vostres dades es conservaran mentre no revoqueu el vostre consentiment o durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.

Obligació de facilitar les vostres dades. Per què teniu, o no, l’obligació de facilitar les vostres dades?

Els interessats no tenen l’obligació de facilitar-nos les seves dades.

Procedència. D’on s’obtenen les vostres dades quan no les subministreu?

Les dades són facilitades pels mateixos interessats i per altres unitats de l’entitat.

Finalitat. Per a què s’utilitzaran les vostres dades?

Per gestionar, tramitar, registrar i avaluar les bretxes de seguretat que es puguin produir.

Terminis o criteris de conservació. Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

Es conservaran durant tres anys des que finalitzi l’atenció de la bretxa de seguretat. Prescripció d’infraccions molt greus.

Legitimació. Per què estem legitimats per tractar les vostres dades personals?

La base de legitimació és el compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

Obligació de facilitar les vostres dades. Per què teniu, o no, l’obligació de facilitar les vostres dades?

Fraternidad-Muprespa us podrà sol·licitar dades o informació addicional a la que estigui tractant per resoldre la possible bretxa de seguretat.

A quins destinataris es comunicaran o transferiran les vostres dades?

Les vostres dades podran ser comunicades a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) en compliment de la legislació vigent.

Si la bretxa de seguretat hagués pogut comportar un alt risc per als vostres drets i llibertats, Fraternidad-Muprespa us n’informarà sense dilació.

Procedència. D’on s’obtenen les vostres dades quan no les subministreu?

Només tractarem dades que ens hàgiu facilitat anteriorment.

Tipologia de dades. Quines dades es tractaran?

Dades de contacte, nom i cognoms, adreça postal i electrònica i telèfon i càrrec a l’entitat a la qual pertanyeu.

Finalitat. Per a què s’utilitzaran les vostres dades?

Per a l’organització de congressos, jornades, esdeveniments i cursos relacionats amb l’activitat que duu a terme Fraternidad-Muprespa.

Si escau, per a la realització d’enquestes relacionades amb l’objecte de l’esdeveniment per tal d’obtenir informació sobre el grau de satisfacció i/o adequació a fi d’oferir un millor servei. Les dades de les enquestes es tractaran de manera pseudonimitzada.

Terminis o criteris de conservació. Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

Es conservaran mentre els interessats mantinguin la seva posició professional i/o mentre no retirin el consentiment.

Legitimació. Per què estem legitimats per tractar les vostres dades personals?

La base legítima de tractament de les vostres dades és la satisfacció d’interessos legítims perseguits per Fraternidad-Muprespa, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets i les llibertats fonamentals de l’interessat que requereixin la protecció de dades personals i el consentiment de l’interessat.

Pel que fa a la realització d’enquestes, la base jurídica de tractament és la satisfacció d’interessos legítims perseguits per Fraternidad-Muprespa i el consentiment de l’interessat.

Obligació de facilitar les vostres dades. Per què teniu, o no, l’obligació de facilitar les vostres dades?

Teniu l’obligació de facilitar-nos les vostres dades per poder tramitar correctament la vostra inscripció als esdeveniments, jornades, congressos i cursos que organitzi Fraternidad-Muprespa.

A quins destinataris es comunicaran o transferiran les vostres dades?

En termes generals no es comunicaran les vostres dades a cap destinatari, ni tampoc es faran transferències internacionals de dades.

En el cas de curses populars i/o cursos organitzats per Fraternidad-Muprespa, les vostres dades podran ser facilitades a proveïdors que prestin serveis d’allotjament, de programari o organitzatius. No obstant això, Fraternidad-Muprespa garanteix que té signats els corresponents contractes d’encàrrec de tractament amb els proveïdors.

Pel que fa a les curses populars, la classificació final podrà ser publicada al portal web de l’entitat.

Procedència. D’on s’obtenen les vostres dades quan no les subministreu?

Les dades que tractarem seran les que ens hàgiu proporcionat.

Tipologia de dades. Quines dades es tractaran?

Nom i cognoms, número document d’identitat, adreça, signatura i telèfon.

Entitat a la qual pertanyeu, si escau.

En el cas d’enquestes: edat, sexe, titulació i categoria professional.

La informació completa sobre protecció de dades relativa als tractaments efectuats en l'Oficina Digital i en el Centre de Contactes es troben en la Política de Privacitat de l’Oficina Digital. Per a accedir a ella premi aquí.

Finalitat. Per a què s’utilitzaran les vostres dades?

 1. Si sou treballador protegit i/o familiar d’aquest i acudiu als nostres centres administratius o assistencials, la finalitat serà:
 • Col·laborar amb l’acció protectora de la Seguretat Social en l’assistència sanitària, bé a la seu hospitalària o ambulatòria, en l’activitat preventiva, en la recuperació professional quan correspongui i en les prestacions econòmiques per incapacitat temporal derivades de contingències professionals i contingències comunes per risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural, per cessament en l’activitat dels treballadors per compte propi, per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu i les altres activitats de la Seguretat Social que els siguin atribuïdes legalment al Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social i les seves normes de desplegament.
 • Gestionar els trasllats sanitaris en l’àmbit de la col·laboració amb l’acció protectora de la Seguretat Social.
 • Comunicar a la vostra empresa o a qualsevol persona física o jurídica que, per compte de l’empresa associada, faci gestions administratives la informació necessària per donar compliment a les obligacions legalment establertes en matèria de Seguretat Social, d’expedició dels informes d’accident laboral amb baixa, de les relacions d’accidents de treball sense baixa, de comunicació de les dades econòmiques necessàries per al reconeixement del dret al subsidi d’incapacitat temporal i per al coneixement de l’inici i de l’extinció de l’obligació de pagament delegat d’aquesta prestació.
 • Comunicar a la companyia asseguradora responsable normativament o contractualment els costos derivats de l’accident patit, aquella informació i documentació mèdica relativa a les lesions conseqüència de l’accident que ultrapassi la prevista per la normativa, amb objecte exclusiu de recobrar les despeses incorregudes durant l’assistència sanitària ambulatòria o hospitalària.
 1. Si no sou treballador protegit però us atenen als nostres centres assistencials: col·laborar amb l’acció protectora de la Seguretat Social en l’assistència sanitària i gestionar-la administrativament, gestionar els trasllats sanitaris en l’àmbit de la col·laboració amb l’acció protectora de la Seguretat Social i atendre en general les urgències que es produeixin.
 1. Les dades sanitàries podran ser obtingudes bé directament per Fraternidad-Muprespa, bé per centres sanitaris concertats amb què Fraternidad-Muprespa té establerts contractes d’encarregat del tractament.
 1. Si presenteu una queixa o reclamació: Atendre i gestionar adequadament la queixa o reclamació.
 1. Si exerciu un dret relacionat amb la protecció de dades: gestionar les obligacions d’atenció de l’exercici dels drets relacionats amb la protecció de dades de les persones.

Terminis o criteris de conservació. Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

 1. En el cas que sigueu treballador protegit o familiar i acudiu als nostres centres administratius o assistencials: Les conservarem mentre us prestem assistència sanitària i gestionem les prestacions derivades de la vostra condició de beneficiari de l’acció protectora de la Seguretat Social i durant els terminis de conservació de les dades legalment establerts, d’acord amb el que disposen la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica i el Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de col·laboració de les mútues col·laboradores de la Seguretat Social, així com durant els terminis de prescripció de les accions derivades de les contingències produïdes.
 1. Si no sou treballador protegit i us atenem als nostres centres assistencials, les conservarem com a mínim cinc anys des de la prestació assistencial, d’acord amb el que disposen l’article 16.5 de la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica, article 16 del Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de col·laboració de les mútues col·laboradores de la Seguretat Social i article 98.2 Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social.
 1. Si presenteu una queixa o reclamació: Si la vostra queixa o reclamació està relacionada amb la nostra col·laboració amb l’acció protectora de la Seguretat Social, les conservarem mentre us prestem assistència sanitària i gestionem les prestacions derivades de la vostra condició de beneficiari de l’acció protectora de la Seguretat Social. En qualsevol altre cas, les conservarem durant cinc anys, d’acord amb l’article 1964 del Codi civil.
 1. Si exerciu un dret relacionat amb la protecció de dades, es conservaran durant tres anys des que finalitzi l’atenció del dret.

Legitimació. Per què estem legitimats per tractar les vostres dades personals?

 1. En el cas que sigueu treballador protegit o familiar d’aquest: La base de legitimació és el compliment d’obligacions legals aplicables a Fraternidad-Muprespa i perquè el tractament és necessari per a finalitats de medicina preventiva laboral, avaluació de la capacitat laboral del treballador, diagnòstic mèdic, prestació d’assistència o tractament de tipus sanitari o gestió dels sistemes i serveis d’assistència sanitària i social. En els casos en què calgui comunicar a les companyies asseguradores la informació i la documentació mèdica imprescindible relativa a les lesions conseqüència de l’accident amb objecte exclusiu de recobrar les despeses incorregudes durant l’assistència sanitària ambulatòria o hospitalària, la base de legitimació serà la satisfacció d’interessos legítims. Així mateix, en el cas que presteu el vostre consentiment, estarem legitimats per comunicar a la vostra empresa la informació necessària perquè aquesta compleixi les seves obligacions legals i per fer les estadístiques i enquestes de qualitat que s’elaborin.
 1. Si no sou treballador protegit i acudiu als nostres centres assistencials o administratius per rebre assistència sanitària, la base de legitimació és la protecció d’interessos vitals.
 1. Si presenteu una queixa o reclamació: La base de legitimació és el compliment d’obligacions legals aplicables a Fraternidad-Muprespa i perquè el tractament és necessari per a la defensa de reclamacions.
 1. Si exerciu un dret relacionat amb la protecció de dades: Perquè el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

Obligació de facilitar les vostres dades. Per què teniu, o no, l’obligació de facilitar les vostres dades?

En el cas que sigueu treballador protegit o familiar i acudiu als nostres centres administratius o assistencials: Teniu l’obligació de facilitar-nos les vostres dades per poder prestar-vos assistència sanitària i tramitar correctament les prestacions econòmiques. La negativa a facilitar-les impedeix l’accés a les prestacions econòmiques i sanitàries a què teniu dret segons la legislació de Seguretat Social.

Si no sou treballador protegit i us atenem als nostres centres assistencials: Teniu l’obligació de facilitar-nos les vostres dades per poder prestar-vos l’assistència sanitària que necessiteu, ja que la negativa a facilitar-les pot impedir que us puguem prestar aquesta assistència sanitària correctament.

A quins destinataris es comunicaran o transferiran les vostres dades?

 1. En el cas que sigueu beneficiari de la Seguretat Social i acudiu als nostres centres administratius o assistencials: Al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i organismes i entitats que integren la Seguretat Social en compliment de la normativa de Seguretat Social (Reial decret 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social i el Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre, de col·laboració de les mútues amb la Seguretat Social), i a més es comunicaran als destinataris que les hagin de rebre en virtut d’obligació legal.

Així mateix, les vostres dades es podran comunicar a la vostra empresa perquè aquesta pugui complir les obligacions legalment establertes en matèria de Seguretat Social (Reial decret 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social i el Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre, de col·laboració de les mútues amb la Seguretat Social).

De la mateixa manera, les vostres dades podran ser cedides a centres o professionals sanitaris especialitzats que col·laborin amb el procés assistencial, amb els quals la Mútua té signats contractes d’encàrrec de tractament en què se’ls imposen obligacions en matèria de protecció de dades. La Mútua només concertés aquesta prestació de serveis amb aquells centres o professionals que ofereixin prou garanties a l’establiment de mesures jurídiques, tècniques i organitzatives adequades que garanteixin la confidencialitat i que les dades no siguin tractades per a finalitats diferents de les acordades.

Finalment, les vostres dades podran ser cedides a entitats bancàries i caixes d’estalvi efectuar l’abonament de les prestacions.

 1. Si no sou treballador protegit i us atenem als nostres centres assistencials: Al servei públic de salut corresponent. Així mateix, es podran comunicar a les companyies d’assegurances que assegurin les urgències d’accidentats no protegits.
 1. Si presenteu una queixa o reclamació: Les vostres dades es podran comunicar a la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social: Oficina Virtual de Reclamacions i Litigis (OVRL).

  Finalitats. Per a què s’utilitzaran les vostres dades?

  Activitats preventives de l’acció protectora de la Seguretat Social, a realitzar per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, orientades al control i, si escau, la reducció dels accidents de treball i de les malalties professionals, realitzades a favor de les empreses associades i dels seus treballadors, així com dels treballadors per compte propi adherits.

  Sistema d’incentius que té com a objectiu la millora de la prevenció de riscos laborals a les empreses, adoptant mesures i processos que contribueixin de manera eficaç a la reducció de la sinistralitat laboral.

  Col·laboració en la gestió de prestacions per contingències professionals.

  Legitimació. Per què estem legitimats per tractar les vostres dades personals?

  Compliment d’una obligació legal (article 6.1.c del RGPD):

  • RD 860/2018, de 13 de juliol, pel qual es regulen les activitats preventives de l’acció protectora de la Seguretat Social a realitzar per les mútues col·laboradores de la Seguretat Social.
  • Resolució anual de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social
  • Reial decret 231/2017, de 10 de març, pel qual es regula l'establiment d'un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral

  Tipologia de dades. Quines dades es tractaran?

  Nom i cognoms, número de document d’identitat, número de la Seguretat Social, data de naixement, edat, sexe, professió, lloc de treball, adreça postal i electrònica i telèfon professionals, imatge, signatura i informació sobre la salut dels interessats.

  A quins destinataris es podran comunicar o transferir les vostres dades?

  Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social i el departament corresponent de les comunitats autònomes, inspeccions de treball i jutjats i tribunals.

  Terminis o criteris de conservació. Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

  Es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.

  Obligació de facilitar les vostres dades. Per què teniu, o no, l’obligació de facilitar les vostres dades?

  Els interessats tenen l’obligació de facilitar-nos les seves dades ja que són imprescindibles per poder donar compliment als requisits que estableix la legislació aplicable i per poder tramitar correctament la seva inscripció als esdeveniments, les jornades, els congressos i cursos que organitzi Fraternidad-Muprespa.

  Procedència. D’on s’obtenen les vostres dades quan no les subministreu?

  Les dades són facilitades pels mateixos interessats i per altres unitats de l’entitat.

  Finalitat. Per a què s’utilitzaran les vostres dades?

  Per gestionar les relacions que Fraternidad-Muprespa manté amb els proveïdors que us presten béns i serveis.

  Terminis o criteris de conservació. Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

  Les dades es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats i atendre els processos de reclamació que es puguin presentar en un futur contra l’entitat. A més a més, es conservaran durant el temps necessari per dur a terme les accions judicials o administratives derivades de les auditories de compte i compliment previstes a l’article 98.2 del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social.

  Legitimació. Per què estem legitimats per tractar les vostres dades personals?

  La base de legitimació és l’execució d’un contracte i/o per a l’aplicació de mesures precontractuals a petició de l’interessat.

  Obligació de facilitar les vostres dades. Per què teniu, o no, l’obligació de facilitar les vostres dades?

  Teniu l’obligació de facilitar-nos les vostres dades per poder formalitzar adequadament el concert entre ambdues parts.

  A quins destinataris es comunicaran o transferiran les vostres dades?

  Les vostres dades se cediran al Ministeri de Treball i Seguretat Social, i als organismes i entitats que integren la Seguretat Social, en compliment de la normativa de contractació pública i de Seguretat Social. A més a més, se cediran o comunicaran a aquells destinataris que les hagin de rebre en virtut d’obligació legal.

  No farem cap transferència internacional de les dades a tercers països ni a organitzacions internacionals.

  Procedència. D’on s’obtenen les vostres dades quan no les subministreu?

  Tractarem les dades que ens hàgiu proporcionat i, si escau, les dades obtingudes de fonts d’accés públic.

  Tipologia de dades. Quines dades es tractaran?

  Nom i cognoms, adreça postal i electrònica i dades de la representació legal, detalls de l’ocupació (lloc de treball i aptitud) respecte del personal dels proveïdors.

  Finalitat. Per a què s’utilitzaran les vostres dades?

  Registrar i tramitar les reclamacions i queixes presentades en relació amb l’actuació de l’entitat.

  Terminis o criteris de conservació. Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

  Es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.

  Legitimació. Per què estem legitimats per tractar les vostres dades personals?

  Tractament necessari per a l’execució d’un contracte (article 6.1.b) Reglament (UE) 2016/679 general de protecció de dades.

  Obligació de facilitar les vostres dades. Per què teniu, o no, l’obligació de facilitar les vostres dades?

  Els interessats que vulguin presentar reclamacions i queixes estan obligats a facilitar-nos les dades personals, ja que sense aquesta informació resulta impossible gestionar-les.

  A quins destinataris es comunicaran o transferiran les vostres dades?

  Oficina Virtual de Reclamacions i Litigis (OVRL), Direcció General d’Ordenació de l’Assegurança, al Defensor del Poble, oficines de consum i inspeccions sanitàries de les comunitats autònomes. No farem cap transferència internacional de les dades a tercers països ni a organitzacions internacionals.

  Procedència. D’on s’obtenen les vostres dades quan no les subministreu?

  Només tractarem les dades que ens hàgiu facilitat.

  Tipologia de dades. Quines dades es tractaran?

  Nom i cognoms, DNI/NIF/document identificatiu, adreça postal, correu electrònic, telèfon i signatura. Altres dades: les recollides per l’interessat en la reclamació o a queixa.

  Finalitat. Per a què s’utilitzaran les vostres dades?

  Per garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions, registrar i controlar les visites i gestionar les targetes identificatives del personal i els accessos als centres.

  Terminis o criteris de conservació. Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

  Les dades s’eliminen després d’un mes des de la seva captura mitjançant l’esborrament de la imatge, excepte en el cas d’enregistraments relacionats amb infraccions penals o administratives en matèria de seguretat pública, una investigació policial en curs o un procediment judicial o administratiu obert, que es conservaran mentre sigui necessari.

  Les dades del control de visites s’eliminen després d’un mes des de la recollida.

  Les dades relatives a l’empremta dactilar es conservaran durant el temps que duri la prestació de serveis, i es bloquejaran després per atendre possibles obligacions o reclamacions.

  Legitimació. Per què estem legitimats per tractar les vostres dades personals?

  La base de legitimació és la satisfacció d’interessos legítims perseguits per Fraternidad-Muprespa, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets i les llibertats fonamentals de l’interessat que requereixin la protecció de dades personals i el consentiment de l’interessat.

  A més, perquè el tractament és necessari per a l’exercici de drets específics del responsable del tractament en l’àmbit del dret laboral i de la seguretat i protecció social en la mesura que ho autoritzi el dret de la unió dels estats membres que estableixi garanties adequades del respecte dels drets fonamentals i dels interessos de l’interessat.

  Obligació de facilitar les vostres dades. Per què teniu, o no, l’obligació de facilitar les vostres dades?

  En cas d’imatges obtingudes mitjançant videovigilància: Es podran obtenir imatges vostres quan acudiu a algun centre o delegació de Fraternidad-Muprespa. Si sou treballador de l’entitat o un extern que presta els seus serveis a l’entitat, les vostres dades podran ser obtingudes en aquelles delegacions o centres on Fraternidad-Muprespa tingui instal·lada alguna càmera de videovigilància. No obstant això, Fraternidad-Muprespa sempre informarà, mitjançant un cartell visible, sobre l’existència de càmeres de videovigilància.

  En cas d’empremta dactilar o targetes identificatives de personal: Teniu l’obligació de subministrar-les per accedir a les instal·lacions de Fraternidad-Muprespa que ho requereixin.

  En cas de registre de visites: Teniu l’obligació de subministrar-les per accedir als centres o les delegacions que ho requereixin.

  A quins destinataris es comunicaran o transferiran les vostres dades?

  Les dades no es comunicaran a tercers, excepte a aquells que imposi una obligació legal.

  No farem cap transferència internacional de les dades a tercers països ni a organitzacions internacionals.

  Procedència. D’on s’obtenen les vostres dades quan no les subministreu?

  En relació amb les imatges captades per videovigilància, únicament es recolliran d’aquelles càmeres situades en llocs pertinents i comuns, i se n’informarà degudament mitjançant un cartell col·locat a la vista.

  En relació amb l’empremta dactilar i als registres de visites, només tractarem les dades mínimes imprescindibles en compliment amb el principi de minimització de les dades que ens hàgiu subministrat.

  Tipologia de dades. Quines dades es tractaran?

  En cas d’activitats de videovigilància: Imatge personal de l’afectat.

  En el cas de control d’accés i de visites: Nom i cognoms, DNI/NIF/document identificatiu, adreça, telèfon. Si escau, dades de la representació que ostenteu.

  Dels empleats i personal extern: dades biomètriques en aquells centres que per accedir-hi calgui nom i cognoms i lloc de treball.

  Finalitat. Per a què s’utilitzaran les vostres dades?

  Gestionar les relacions amb els estudiants que realitzen pràctiques a l’entitat i les relacions amb treballadors externs que presten serveis a la Mútua.

  Terminis o criteris de conservació. Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

  Les conservarem durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.

  Legitimació. Per què estem legitimats per tractar les vostres dades personals?

  La base jurídica de legitimació és l’execució d’un contracte i perquè el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable a Fraternidad-Muprespa.

  Obligació de facilitar les vostres dades. Per què teniu, o no, l’obligació de facilitar les vostres dades?

  Teniu l’obligació de facilitar-nos les vostres dades per poder realitzar la prestació de serveis o per formalitzar el conveni educatiu. La negativa a proporcionar-les suposaria la impossibilitat de dur-ho a terme.

  A quins destinataris es comunicaran o transferiran les vostres dades?

  Es comunicaran a l’empresa amb la qual teniu relació laboral o bé a l’entitat educativa a què esteu adherit.

  De la mateixa manera, es podran comunicar a l’autoritat laboral quan ens ho requereixi en compliment de les obligacions imposades a la Mútua.

  No farem cap transferència internacional de les dades a tercers països ni a organitzacions internacionals.

  Procedència. D’on s’obtenen les vostres dades quan no les subministreu?

  En cas de treballador extern que presta serveis a la Mútua, les vostres dades podran ser comunicades per l’empresa per a la qual treballeu.

  Si sou estudiant en pràctiques, les vostres dades podran ser comunicades per l’entitat educativa a la qual esteu adherit.

  Tipologia de dades. Quines dades es tractaran?

  NIF/DNI, nom i cognoms, currículum, adreça, telèfon, imatge, veu, signatura, dades acadèmiques i professionals, dades econòmiques, financeres i d’assegurances.

  Si escau, imatge i empremta dactilar.

  Quins drets teniu quan ens faciliteu les vostres dades i com els podeu exercir?

  1,1. Dret d’accés: dret a obtenir confirmació sobre si a Fraternidad-Muprespa estem tractant dades personals que us concerneixen o no.

  1,2. Dret de rectificació: dret a sol·licitar la modificació o la rectificació de les vostres dades en el cas que siguin inexactes.

  1,3. Dret de supressió: dret a sol·licitar que les vostres dades siguin esborrades o suprimides per tractament il·lícit de dades, per la desaparició de la finalitat que en va motivar el tractament o la recollida o quan revoqueu el vostre consentiment o us oposeu que es tractin.

  1,4. Dret de limitació del tractament: si impugneu l’exactitud de les dades, mentre verifiquem aquesta exactitud; o si heu exercit el vostre dret d’oposició al tractament de dades, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els vostres drets.

  1.5 Dret d’oposició: Dret a oposar-se al tractament de les dades personals en qualsevol moment quan el tractament estigui basat en el consentiment o en la satisfacció d’interessos legítims per part de la Mútua. No obstant això, la Mútua podrà conservar les dades (limitant-ne l’ús) quan el tractament sigui lícit i hi hagi motius legítims imperiosos o siguin necessaris per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions

  1,6. Dret de portabilitat de les dades: en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, sempre que sigui tècnicament possible per a la seva portabilitat i quan hagin estat utilitzades/tractades amb el vostre consentiment o perquè hi ha un contracte.
  Podeu exercir aquests drets, juntament amb una còpia d’un document que acrediti la vostra identitat, davant del delegat de Protecció de Dades les dades de contacte del qual hem incorporat en la qüestió sobre aquesta figura.

  1,7. Elaboració de perfils: Fraternidad-Muprespa podrà elaborar perfils a través dels formularis web que emplenin els usuaris. La confecció de perfils té com a finalitat millorar els serveis que oferim i les comunicacions que enviem.

  Per exercir aquests drets heu de fer una sol·licitud per qualsevol dels mitjans següents, adjuntant-hi una fotocòpia del document d’identitat:

  • Presencialment a qualsevol centre de treball.
  • Mitjançant correu electrònic a l’adreça Clic aquí per mostrar email
  • A través del portal web mitjançant una comunicació.
  • Finalment, per mitjà d’una carta certificada a l’adreça postal: Fraternidad-Muprespa, plaça Cánovas del Castillo 3, 28014, Madrid A/A delegat de Protecció de Dades

  A més, teniu dret:

  • A revocar el consentiment prestat: en el cas que el tractament tingui la seva legitimació en el consentiment, teniu dret a revocar-lo.
  • A presentar una reclamació: podeu acudir en tot cas al delegat de Protecció de Dades, a més teniu dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
  ¿Te ha resultado útil?
  Vote down!

  Points: 18

  You voted ‘down’