Compromís amb la diversitat

Pla d’igualtat de Fraternidad-Muprespa

Fraternidad-Muprespa va constituir el 2008 la Comissió d’Igualtat que va posar en marxa el I Pla d’igualtat el 2011 i va donar forma el marc d’actuació de l’entitat en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

Finalitzada la seva vigència, es va elaborar el II Pla d’igualtat amb accions que facilitaven la conciliació i el foment de la corresponsabilitat, com ara l’ampliació dels permisos de paternitat, la flexibilitat horària o la implantació del teletreball; així com ales accions dirigides a protegir possibles víctimes de violència de gènere.

Durant l’any 2017 es va treballar en la realització d’un nou diagnòstic que comparava la situació de partida amb la d’aquell any i que va tenir com a resultat el III Pla d’igualtat, que preveu, a més de les accions de compromís permanent i prorrogades, altres de noves orientades a sensibilitzar la plantilla en temes de conciliació, corresponsabilitat i col·lectius vulnerables, i que recull per primera vegada accions dirigides als centres assistencials de la xarxa, al col·lectiu LGTBIQ i a l’estudi de bretxa salarial.

Amb el III Pla d’igualtat de Fraternidad-Muprespa (2018-2020) es manté i renova el compromís de la Direcció de la Mútua de la  igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, més enllà de complir el que disposa la Llei orgànica  3/2007, de 22 de març, LOIEMH,  i el Conveni col·lectiu general d’àmbit estatal per a les entitats d’assegurances, reassegurances i mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, (2016-2019).

Per a l’elaboració de tots els seus plans, Fraternidad-Muprespa disposa de les aportacions dels representants dels treballadors i treballadores de la Mútua a través de l’esmentada Comissió d’Igualtat.

Distintiu d’igualtat en l’empresa

Fraternidad-Muprespa va obtenir el 2016 el Distintiu d’igualtat en l’empresa, marca d’excel·lència atorgada pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. El distintiu reconeix les empreses i altres entitats que destaquen mitjançant la implementació de mesures o plans d’igualtat en el desenvolupament de polítiques d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral.

Distintiu d’igualtat

 

 

 

Carta de la Diversitat

Fraternidad-Muprespa ha renovat públicament el 2019 el compromís d’adhesió a la Carta de Diversitat per la qual voluntàriament assumeix i subscriu, entre altres, els principis de sensibilitzar sobre la igualtat d’oportunitats, avançar en la construcció d’una plantilla diversa, promoure la inclusió o integració de totes les persones que pertanyen a l’empresa i fomentar la conciliació entre la vida familiar i laboral.

 

Charter Diversidad 2019-2021

 

Programa Inserida

Fraternidad-Muprespa es va adherir el 2017 al Programa Inserida de la Fundació ONCE amb l’objectiu d’impulsar la inserció laboral de persones amb discapacitat a través de diferents accions:

  • Inserció laboral directa de persones amb discapacitat.
  • Realització de programes de pràctiques.
  • Formació de persones amb discapacitat.
  • Integració laboral indirecta a través del foment de les compres responsables, el foment dels centres especials d’ocupació i de les clàusules socials.
  • Impuls d’accions per a la producció de béns i serveis accessibles.
  • Accions de difusió i sensibilització social.
  • Inclusió de la discapacitat en els plans o les estratègies de responsabilitat social.
  • Valoració de projectes d’innovació social dirigits a fomentar la contractació de joves amb discapacitat, dones amb discapacitat i persones d’altres col·lectius que en el sector social de la discapacitat tinguin més dificultats per accedir al mercat de treball.

Pràctiques laborals responsables

L’objectiu principal de Fraternidad-Muprespa en relació amb les pràctiques laborals responsables és contribuir a la creació i el manteniment d’ocupació de qualitat, basada en l’estabilitat, la seguretat i la salut laboral, la formació i el desenvolupament de la plantilla, la millora de les condicions d’igualtat d’oportunitats, la conciliació de la vida personal i laboral i la integració de les persones amb discapacitat en l’entorn laboral; a més de dur a terme accions adreçades a la societat que promoguin el foment de l’ocupació.

Empresa saludable

Emmarcat en les accions de foment de la salut dels empleats Fraternidad-Muprespa, l’entitat s’ha adherit el 2014 a la Declaració de Luxemburg per la qual es compromet amb la integració dels principis bàsics de la promoció de la salut a la feina.

¿Us ha resultat útil aquest contingut?
(reset)
¡Gràcies pel vostre vot!

Points: -3