Accident laboral

A l'hora de definir l'accident de treball, es pot fer des d'un doble vessant:

  • Definició legal: El concepte d'accident de treball des d'aquest punt de vista està especificat a l'article 115 del text refós de la Llei general de Seguretat Social (RD 1/94), que el defineix com "tota lesió corporal que pateix el treballador com a conseqüència del treball que duu a terme per compte aliè".
  • Definició tècnica: Des d'aquesta perspectiva, es considera accident de treball “un esdeveniment anormal, no volgut ni desitjat, que es presenta de manera brusca i inesperada, encara que normalment evitable, que interromp la continuïtat normal de la feina i que pot causar lesió a les persones o danys a la propietat”.