Comunicat d'accident de treball

Document oficial pel qual l'empresari comunica a l'entitat gestora o a la mútua amb la qual té concertades les contingències d'accidents de treball i malalties professionals l'esdeveniment d'un accident de treball, com s’ha produït, el lloc i les seves conseqüències. S’ha de fer efectiu en el termini de cinc dies hàbils, comptats a partir de la data de l'accident o de la baixa mèdica, per a aquells accidents de treball o recaigudes que impliquen l'absència del lloc de treball d'almenys un dia (sense comptar el dia de l'accident), després de la tramitació prèvia de la baixa mèdica.

Encara que la majoria dels comunicats mèdics de baixa són generats pels nostres facultatius, via centres propis o concertats, en vista del volant de sol·licitud d'assistència emès per l'empresa, i que normalment presenta el treballador accidentat quan va al centre mèdic, és requisit central per al reconeixement de la prestació per IT d'accident de treball, a banda d'una obligació legal establerta per Ordre de 16–12–1987, l'expedició per part de l'empresa del comunicat d'accident de treball (PAT).

El PAT esdevé la constatació per part de l'empresa de les dades aportades pel treballador en el qüestionari de sol·licitud d'assistència i, en definitiva, és una declaració jurada de l'empresa sobre la forma, l’hora i el lloc en què es va produir l'accident, a més d’incloure dades tant del treballador com de l'empresa i el centre de treball i dades assistencials i econòmiques.

Com hem esmentat, aquest comunicat d'accident ha de ser emplenat i signat per l'empresa i remès a la mútua en el termini màxim de 5 dies hàbils des de la data de la baixa mèdica. Un cop rebut, la Mútua el codificarà i, si hi ha cap error que no es pugui solucionar, el retornarà a l'empresa, perquè en el termini de cinc dies hàbils més li sigui remès novament, correctament emplenat.

La mútua presentarà davant l'autoritat laboral de la província on estigui el centre de treball de l'accidentat, en un termini màxim de deu dies hàbils des de la recepció correcta dels comunicats, els exemplars corresponents a la Direcció General d'Informàtica i Estadística del Ministeri de Treball i a la mateixa autoritat laboral.

Per facilitar a les empreses aquesta tasca, i en el cas de treballadors atesos en un centre propi, se'ls en facilitarà un esborrany, amb totes les dades que ja constin en el nostre sistema, perquè l'empresa hagi d'emplenar el mínim volum de dades possible i el pugui validar d'una manera senzilla, amb la seva signatura, després de fer-ne les comprovacions oportunes.

És important conscienciar les empreses de l’expedició correcta d’aquests PAT, perquè són necessaris per al reconeixement de la prestació econòmica d'IT, i per evitar sancions per part de l'autoritat laboral.

Convé insistir, que sense el PAT corresponent, la mútua no pot reconèixer la prestació econòmica d'IT, tret que hi hagi una resolució de l'entitat gestora o una sentència judicial.