Mutua Fraternidad-Muprespa

Fem servir galetes per garantir el funcionament correcte del nostre portal web, millorar-ne la seguretat i obtenir una eficàcia i una personalització superiors dels serveis que oferim als usuaris. Si continueu navegant o premeu el botó "ACCEPTAR", considerem que n'accepteu l'ús. Podeu obtenir-ne més informació a la nostra POLÍTICA DE GALETES.

Voleu que el navegador recordi la decisió de rebutjar l'ús de galetes?
Si decidiu que el sistema recordi la vostra preferència, la galeta que emmagatzema aquesta informació es quedarà a l'ordinador de manera permanent.

INFORME 2003

RESUM DE L’INFORME

DADES ECONÒMIQUES

 

RESUM DE L’INFORME

Durant l’exercici 2003, a FRATERNIDAD-MUPRESPA s’han produït un conjunt de xifres rellevants que han permès obtenir un dels millors resultats de la història de la nostra entitat i així, un any més, consolidar i incrementar la presència al mercat. D’aquesta manera, s’ha millorat l’activitat assistencial a més de potenciar els recursos destinats a la prevenció de riscs laborals, a fi de reduir la sinistralitat laboral i respondre a les exigències cada vegada més grans de les nostres empreses mutualistes, donant una resposta més àgil als treballadors protegits.

Les dades més significatives de l’exercici 2003 es poden resumir en els punts següents:

- L’esforç realitzat en prevenció s’ha vist reflectit en el descens del 17,80% dels accidents de caràcter greu, com també l’estancament en xifres absolutes dels accidents mortals.

- La inauguració d’onze nous centres assistencials o l’ampliació i la millora dels existents.

Balanç

L’any 2003, l’actiu del balanç de FRATERNIDAD-MUPRESPA es va elevar a gairebé 330 milions d’euros, amb un increment de l’11,13% respecte al precedent. La xifra de reserves ascendia a 209,97 milions d’euros, i les provisions per a contingències de tramitació a 91,95 milions d’euros. Les reserves corresponents al patrimoni històric van ascendir a 18,44 milions d’euros. Aquestes xifres donen una idea de la solidesa i solvència financera de la nostra entitat.

Compte de gestió

Dues xifres poden resumir els resultats obtinguts per FRATERNIDAD-MUPRESPA l’any 2003. D’una banda, els ingressos totals corresponents al compte de gestió i al patrimoni privatiu de la mútua, que van assolir la xifra de 751,7 milions d’euros, la qual cosa suposa un increment del 14% respecte a la xifra de l’any anterior, i de l’altra, els excedents totals, que se situen l’any 2003, com es diu anteriorment, en 41,96 milions d’euros (37,32 milions corresponents a gestió i 4,64 al patrimoni privatiu de la mútua).

Les contingències professionals van reflectir uns ingressos que van ascendir a 524,96 milions d’euros, dels quals 506,17 van correspondre a quotes meritades, amb un creixement del 10,52% i de l’11,23% en quotes cobrades, percentatge aquest superior, explicat pel descens de la morositat en l’exercici 2003. L’evolució de les despeses per aquesta contingència va ser igualment positiva; es va produir un increment respecte de l’any 2003 d’un 3,24%, amb un pes respecte dels ingressos per quotes meritades del 12,72%.

En contingències comunes els ingressos per quotes meritades van assolir la xifra de 192,41 milions d’euros, amb un increment del 24,82% respecte a l’any anterior.

Activitat

Al tancament de l’exercici 2003, el nombre d’empreses associades a la mútua era de 286.861 per a contingències professionals i 89.470 per a contingències comunes, mentre que el nombre de treballadors protegits es va elevar a 1.333.192 i 819.773 per a cada tipus de contingència.

Respecte a la sinistralitat laboral, la nostra mútua va comptabilitzar 185.848 accidents, dels quals 89.874 van requerir baixa laboral, amb un increment sobre l’any anterior del 4,1%, però si tenim en compte el creixement més gran de la població protegida observarem una apreciable millora (gairebé 6 punts) de l’índex d’incidència (nombre d’accidents amb baixa per cada 1.000 treballadors protegits). També és notable el descens del 17,8% en els accidents greus i l’estancament dels accidents mortals.

La prevenció de riscs laborals emmarcada en el Pla general d’activitats preventives ha suposat novament un repte per a la mútua quant a dotació de mitjans i d’organització, i ha donat pas a una intensa activitat preventiva en les nostres empreses associades.

Recursos

Al tancament de l’exercici, FRATERNIDAD-MUPRESPA disposava de 170 locals propis, 150 centres de gestió, 163 unitats bàsiques de salut, 30 unitats i equips mòbils, 108 centres assistencials, 2 hospitals a Madrid (p. de la Habana, 83-85, i Madre de Dios, 42) i 2 centres intermutuals, a Bilbao i Paterna (València).

La plantilla a l’exercici 2003 va arribar als 2.703 treballadors que es distribueixen entre el personal de gestió, amb 1.037 treballadors, el personal sanitari, amb 1.180 treballadors, i tècnics de prevenció, amb 468 treballadors.

DADES ECONÒMIQUES DEL 2003

Compte de gestió

  INGRESSOS   Euros   DESPESES   Euros  
  Cotitzacions socials   698.582.697,41   Prestacions socials   251.051.565,77  
  Ingressos per prestació de serveis   3.999.890,92   Aprovisionaments   47.763.370,13  
  Reintegraments   7.107.804,25   Despeses de personal   68.590.943,05  
  Ingressos financers   3.258.829,44   Altres despeses de funcionament   43.403.193,28  
  Altres ingressos de gestió ordinàri   181.814,68   Transferències i subvencions   263.960.015,06  
  Transferències i subvencions   139.561,77   Despeses extraordinàries   6.166.915,61  
  Guanys i ingressos extraordinaris   4.985.659,09   Resultat de l’exercici   37.320.254,66  
  Total Ingressos   718.256.257,56   Total despeses   718.256.257,56  

Resultats de l’exercici 2003: 41,96 milions d’euros (6.982 milions de pessetes)
Gestió (37,32 milions d’euros) + Patrimoni històric (4,64 milions d’ euros)s)
Evolució quotes   Evolució reserves
null   null
(en milions d’euros)   (en milions d’euros)

Balanç de situació

  ACTIU   Euros      PASSIU   Euros  
  Immobilitzacions immaterials   2.093.335,69
Reserves   170.215.279,19  
  Immobilitzacions materials   59.368.968,13
Resultats d’exercicis anteriors   2.440.238,01  
  Inversions financeres permanents   6.813.963,82
Resultats de l’exercici   37.320.254,66  
  Despeses a distribuir en diversos exercicis   5.561.584,05
Creditors a llarg termini   1.298.144,59  
  Existències   292.759,95
Creditors a curt termini   26.526.746,81  
  Deutors   76.467.392,61
Partides pendents d’aplicació   128.718,94  
  Inversions financeres i tresoreria   179.284.915,35
Provisió per a contingència en tramitació   91.953.537,40  
  Total actiu   329.882.919,60
Total Passiu   329.882.919,60  

Patrimoni històric*

  ACTIU   Euros      PASSIU   Euros  
  Immobilitzat   9.768.446,66
Reserves   18.438.026,53  
  Deutors   4.443.346,95
Creditors   4.369.841,97  
  Inversions financeres i tresoreria   8.627.406,16
Partides pendents   31.331,27  
  Total actiu   22.839.199,77
Total passiu   22.839.199,77  


Els valors que es reflecteixen aquí són els que figuren en els llibres de comptabilitat de la mútua, i corresponen als valors d’adquisició menys les amortitzacions corresponents. Tanmateix, hi ha en els immobles una diferència notable entre els valors comptables i els de mercat. Aquests últims podrien estimar-se en més de 54 milions d’euros els corresponents al patrimoni històric*, i en més de 88 milions els del patrimoni de gestió. Aquestes diferències es podrien considerar com a reserves ocultes de l’entitat.

Solvència financera a preus de mercat (gestió més patrimoni històric)

(*) Segons l’article 3r 2 del Reglament de les mútues (BOE de 12.12.1995) "Els béns incorporats al patrimoni de les mútues d’A i EP de la SS abans de l’1 de gener de 1967... constitueixen el patrimoni històric de les mútues, la propietat de les quals els correspon en qualitat d’associació.

subir