Imagen Noticias

LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN L'EMPRESA COMPLEXA

General
Autor
Fraternidad-Muprespa

LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN L'EMPRESA COMPLEXA

DADES DE L'ESDEVENIMENT

ACTE DE COMMEMORACIÓ DEL DIA MUNDIAL DE LA SEGURETAT I LA SALUT EN EL TREBALL.

Presentació del número 21 de la revista "La Mutua"

La PRL i l'actual organització empresarial complexa de les activitats econòmiques.

En els últims anys s'han produït canvis molt significatius en la forma d'organització empresarial de les activitats productives.

Probablement els dos canvis més rellevants i evidents són els relatius a la localització de l'empresa i la desintegració vertical i externalització de processos a altres empreses respecte a l'anterior producció integrada verticalment en una única empresa, i fins i tot en una única planta.

Com sempre, cal advertir que ambdós fenòmens no són totalment nous, ni inclouen tot el teixit empresarial. Com sempre, conviuen, en les economies nacionals i mundials, formes de producció i organització molt diverses. El més significatiu és la tendència creixent d'aquestes "noves" formes d'organització empresarial, la seva publicitació, la importància dels sectors i empreses implicades i les repercussions econòmiques, jurídiques i socials.

Hi ha factors exògens, i no solament factors interns a l'empresa, que impulsen aquesta tendència: la flexibilitat i el baix cost relatiu d'algunes tecnologies, el desenvolupament i l'abaratiment per a alguns usuaris de les infraestructures i els costos de transport i comunicacions, la terciarització d'activitats dels sectors primari i industrial, l'ordenació territorial de les activitats, les polítiques territorials i l'interès i els avantatges competitius en costos.

Encara que localització/deslocalització i desintegració formen part conjuntament, en alguns casos, d'una estratègia, en aquest número de la Revista La Mutua ens centrarem en la segona. Els termes que s'han aplicat a aquest fenomen són diversos: organització de l'empresa en el model postindustrial, la fàbrica difusa, empresa xarxa, etc. Per mitjà d'externalització d'activitats, reenginyeria de processos, producció niada, etc. I, com succeeix freqüentment, prolifera la utilització al nostre país de termes anglosaxons.

Des del dret es posa en discussió l'objecte nuclear de la societat mercantil, la pròpia activitat. Les conseqüències en el Dret del Treball, de la Seguretat Social i de Prevenció de Riscos Laborals són també evidents. La modificació i l'extensió de l'article 24 de la Llei 31/1995 i la recent Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, mostren les dificultats del dret a la salut laboral per regular les noves condicions.

Contrastar l'anàlisi amb la pràctica empresarial, a l'hora d'abordar aquests temes, pensem que pot ser fructífer i per a això tenim l'oportunitat de disposar de les aportacions de professionals d'experiència provada, d'empreses molt conegudes, en els que recau aquesta tasca complexa.

Motiu:
LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN L'EMPRESA COMPLEXA
Organitzador:
Fraternidad Muprespa
Data:
24 d'abril
Horari:
a les 12.00 h
Telèfon:
91 395 67 02
Lloc:
Saló d'actes de l'Hospital de Fraternidad Muprespa de Madrid, passeig de la Habana 83-85
Documentació associada: