Serveis electrònics (e-Serveis)

A fi de millorar el servei que Fraternidad Muprespa presta als seus associats, hem posat en funcionament una sèrie d'eines gratuïtes per agilitar la tramitació de documentació i establir una via àgil de comunicació entre la Mútua i els associats: els e-Serveis.

e-Serveis

Per donar-vos d'alta en els e-Serveis únicament ens heu de fer arribar el següent formulari d'alta degudament emplenat, de manera electrònica amb la versió En línia o empleneu-ne la versió imprimible, i l'envieu o la presenteu a la vostra oficina administrativa de Fraternidad Muprespa més propera.

e-Serveis disponibles en l'actualitat:

Servei eVSA

Quan un treballador va als nostres serveis mèdics per un presumpte accident laboral, si és sensible de causar baixa mèdica però NO va presentar el VSA (Volant de Sol·licitud d'Assistència) firmat per l'empresa, es notificarà aquest fet i se us sol·licitarà la confirmació i l'acceptació de l'accident com a laboral, amb la tramesa del corresponent VSA (Volant de Sol·licitud d'Assistència).

Una vegada es rebi el VSA (Volant de Sol·licitud d'Assistència) en què s'accepta l'accident com a laboral es procedirà a l'enviament del fitxer ePAT (Comunicat d'Accident Laboral electrònic).

Servei ePAT

Quan un treballador pateix un accident laboral, si causa baixa mèdica i va presentar el VSA( Volant de Sol·licitud d'Assistència ), firmat per l'empresa, s'enviarà un fitxer ePAT (Comunicat d'Accident Laboral electrònic).

El fitxer ePAT precarregarà automàticament molts més dels camps del comunicat d'accident laboral en l'aplicatiu PAT 2003.

Servei ePEP

Quan un treballador va als serveis mèdics de la mútua i els nostres facultatius detecten una possible malaltia professional, es notifica aquest fet per informar d'aquesta malaltia i sol·licitar la informació requerida per formalitzar el comunicat de malaltia professional, o perquè l'empresa pugui sol·licitar-ne el rebuig o la requalificació -si no la considerés oportuna.

Servei ePMA

Quan els nostres facultatius donen d'alta un treballador en situació de baixa mèdica per accident laboral o malaltia professional, es notificarà aquest fet perquè l'empresa tingui constància immediata que el treballador s'ha d'incorporar en el seu lloc de treball i perquè deixi de practicar deduccions en pagament delegat.

Servei eRSB (servei opcional)

A començaments de cada mes s'enviarà un fitxer eRSB (Relació d'accidents laborals ocorreguts Sense Baixa mèdica) a les empreses que el mes previ hagin tingut algun accident laboral sense baixa mèdica.

El fitxer eRSB carregarà automàticament el detall de tots els treballadors que han patit algun accident laboral sense baixa mèdica -el mes previ- en l'aplicatiu PAT 2003 , això permet estalviar un temps considerable en la tramitació de les relacions d'accidents laborals sense baixa mèdica que mensualment s'ha de remetre a través del Sistema Delt@.

Servei ePSB

Quan un/a treballador/a acudeix als serveis mèdics de la mútua, després de patir un accident de treball, i els nostres facultatius determinen que aquest accident no causa baixa mèdica, es notificarà aquest fet el mateix dia en què es realitzi l'assistència al treballador/a.

¿Us ha resultat útil aquest contingut?
(reset)
¡Gràcies pel vostre vot!

Points: 0