Trabajadores por Cuenta Propia Autónomos: Coberturas

Norberaren Kontura Diharduten Langile Autonomoak: Estaldurak

Estaldura

Norberaren kontura diharduen langilea edo langile autonomoa esaten zaio irabazteko asmoz jarduera ekonomiko bat normalean, pertsonalki eta zuzenean egiten duenari, lan kontratu baten mende egon gabe, beste pertsona batzuen zerbitzu ordaindua erabili arren, banakako edo familiako enpresaren titularra izan edo ez. Langilea bere kontura dabilela edo autonomoa dela uste da, aurkako frogarik ezean, jendeari irekita dagoen establezimendu baten titularra bada jabe gisa, errentari gisa, usufruktudun gisa edo antzeko beste kontzepturen batekin.

Langile Autonomoen Araubide Bereziaren barruan jasotzen dira kasu berezi hauek ere (informazio gehiago)

  • ekazaritzako Norberaren Konturako Langileen Sistema Berezia, uztailaren 4ko 18/2007 Legearen bidez, 2008ko urtarrilaren 1etik ondorioak dituena.
  • Ekonomikoki mendekoak diren langile autonomoak (TRADE), langile autonomoaren estatutuari buruzko uztailaren 11ko 20/2007 Legearen II. Tituluko III. Kapituluaren arabera.

Langile autonomoaren estatutua indarrean jarrita, beren kontura diharduten milioika langileren jarduera arautu da, eta haien eskubide indibidual zein kolektiboak aintzatetsi zaizkie, baita gizarte babes maila hobetu ere.

Jarraian, langile autonomo mota bakoitzak dituen estaldurak, borondatezkoak eta nahitaezkoak, zehazten dira. Estaldura hauen bertsio labur eta sintetiko bat ikus daiteke taula moduan.

Istripuen mutualitate bati atxikitzeko borondatezko eta nahitaezko aukerak

Autonomo tradizionalak edota klasikoak (3. xedapen gehigarria, 1. puntua)  
Laneko gertakizunak (lan istripuak eta laneko gaixotasunak) BORONDATEZKO aukera (2004tik aurrera)
Gertakizun arruntengatiko aldi baterako ezintasunaren prestazio ekonomikoa (gaixotasun arrunta edota lanekoa ez den istripua) NAHITAEZKO aukera (2008/1/1etik aurrera)
Ekonomikoki mendekoak diren langile autonomoak (EMLA)  
Laneko gertakizunak (laneko istripuak eta laneko gaixotasunak) NAHITAEZKO aukera (2008/1/1etik aurrera)
Gertakizun Arruntengatiko Aldi Baterako Ezintasunaren prestazio ekonomikoa (gaixotasun arrunta edota lanekoa ez den istripua) NAHITAEZKO aukera (2008/1/1etik aurrera)
Ezbeharren bat izateko arrisku gehiago duten jarduerak gauzatzen dituzten langile autonomoak  
Laneko gertakizunak (laneko istripuak eta laneko gaixotasunak) NAHITAEZKO aukera (araua garatzeko zain)
Gertakizun arruntengatiko aldi baterako ezintasunaren prestazio ekonomikoa (gaixotasun arrunta edota lanekoa ez den istripua) NAHITAEZKO aukera (2008/1/1etik aurrera)
Norbere Konturako Nekazaritzako Langileen Sistema Berezia  
Ezintasuna, Heriotza eta Biziraupena eta Laneko Gertakizunengatiko estaldura. Ezintasun iraunkorra eta heriotza NAHITAEZKO aukera
Gertakizun arrunten estaldura. NAHITAEZKO aukera
Gertakizun arruntengatiko eta laneko gertakizunengatiko aldi baterako ezintasunaren prestazio ekonomikoa BORONDATEZKO aukera
Uztailaren 11ko 20/2007 Legearekin eta hirugarren xedapen gehigarriko 3. puntuarekin, gertakizun arruntengatiko eta laneko gertakizunengatiko aldi baterako ezintasunak borondatezkoa izaten jarraituko du. Arrisku larriari lotutako gertakizunek (ezintasuna, heriotza eta biziraupena), ordea, bi gertakizunetarako nahitaezkoak izaten jarraituko dute.

Autonomoen 30 urte baino gutxiagoko seme-alabak

Estatutu berriarekin, langile autonomoek, soldatako langile gisa, 30 urte baino gutxiagoko seme-alabak kontratatzeko aukera daukate.

Gertakizun arrunten estaldura (Nahitaezkoa)

Beren kasa lan egiten dutenen eta Langile Autonomoen Erregimen Berezia (LAEB)
Gutxieneko oinarrizko soldata (hilabetean) 932,70 € 992,10 € (**)
Gehienezko oinarrizko soldata (hilean) 3.803,70 € 2.023,50 € (**)
Gertakizun arrunten tasa %29,80 (%29,30ekoa jarduera eteteagatiko estaldura ere badutenek) % 26,50 aldi baterako ezintasuna estalia ez duenean (jarduera bat baino gehiago egiten direnean)
(**) Hileko 992,10 € eta 2.023,50 € arteko kotizazio oinarri bat lortzeko aukera izango dute 2018ko urtarrilaren 1ean 48 urte edo hortik gora dituzten langileek,

Erregimen Berezi horretan sartzen diren langileek ez badute estaldurarik lan istripu eta gaixotasunei lotutako kontingentziei aurre egiteko, % 0,10eko kotizazio gehigarri bat ordaindu beharko dute kotizazio oinarriari aplikatuta, haurdunaldian eta edoskitzaroan izan daitezkeen arriskuei aurre egiteko zerbitzuak finantzatzeko. Edo laneko gertakizunengatiko jarduera etetea babesteko kotizazio tasari dagokionez, % 2,80koa izango da.

Norbere Konturako Nekazaritzako Langileen Sistema Berezia  
Gutxieneko oinarrizko soldata (hilean) 932,70 € eta 1.103,70 €
Gehienezko oinarrizko soldata (hilean) 3.803,70 €
Gertakizun arrunten tasa (aldi baterako ezgaitasunik gabe)

%18,75 (zuen LAEBren gutxieneko oinarria)

26,50% (zuen LAEBren gutxieneko oinarriaren sobera)

Mejora Voluntaria I.T. %3,30 (%2,80ekoa jarduera eteteagatiko estaldura ere badutenek)

Laneko istripu eta gaixotasunetatik eratorritako kontingentzietarako aukerarik gabeko Erregimen Berezi honetan sartzen diren langileek % 0,10en baliokide den kotizazio osagarri bat egingo dute, aukeratutako kotizazio-oinarriaren gainekoa, haurdunaldiko eta edoskitzaro naturalak iraun bitarteko arriskuagatiko prestazioak finantzatzeko.

Lan istripuen edo jarduera uztearen estaldura

LAABen barne hartutako langileek, Gizarte Segurantzan alta emandakoan, bere garaian gertakizun arruntengatiko aldi baterako ezintasunaren prestazio ekonomikoa kudeatzeko aukeratutako Gizarte Segurantzarekin lan egiten duen Mutualitatea berarekin estali behar dituzte laneko gertakizunak.

Laneko gaixotasunen estaldurarik oraindik aukeratu ez duten langileek, alta emandako unetik bat urte natural igaro ostean, estalduraren bat izan ahalko dute, urte bakoitzeko urriaren 1a baino lehen idatziz eskatuta. Martxan hurrengo urtearen urtarrilaren 1etik aurrera jarriko da.

Legeak babes eskubidearen alde ezarritako baldintzak betetzen dituzten langile autonomoek Gizarte Segurantzarekin lan egiten duen Mutualitatea —lan istripu eta gaixotasunei lotutako arriskuez babesteko kontratatuta daukaten mutua bera— eskatu behar dute jarduera etetea babesteko eskubidearen aitorpena. (informazio gehiago)