Trabajadores por Cuenta Propia Autónomos: Coberturas

Treballadors per Compte Propi Autònoms: Cobertures

Cobertures

S'entén per treballador per compte propi o autònom aquell que du a terme, de manera habitual, personal i directa, una activitat econòmica a títol lucratiu, sense subjecció per aquesta a contracte de treball i encara que utilitzi el servei remunerat d'altres persones, sigui o no titular d'empresa individual o familiar. I es presumeix, tret de prova en contra, que en l'interessat concorre la condició de treballador per compte propi o autònom si aquest ostenta la titularitat d'un establiment obert al públic com a propietari, arrendatari, usufructuari o un altre concepte anàleg.

Dins del Règim Especial de Treballadors Autònoms es preveuen, a més, els casos especials següents ((més informació))

  • Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris (SETA), per la Llei 18/2007, de 4 de juliol, i amb efectes des de l'1 de gener de 2008.
  • Treballadors autònoms econòmicament dependents (TRADE), segons el capítol III del títol II de la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'estatut del treball autònom.

L'entrada en vigor de l'Estatut del treball autònom ha permès regular l'activitat de milions de treballadors per compte propi, que han vist reconeguts un conjunt de drets individuals i col•lectius, així com la millora del nivell de protecció social.

A continuació es detallen les diverses cobertures, voluntàries i obligatòries, a què té accés cada tipus de treballador autònom. Una versió reduïda i sintètica d'aquestes cobertures la pot veure en forma de taula.

Opcions voluntàries i obligatòries per a l'adhesió a una de mútua d'accidents

Autònoms tradicionals o clàssics (disposició addicional 3a, punt 1.)  
Contingències professionals (accident de treball i malalties professionals) Opció VOLUNTÀRIA (des de 2004)
Prestació econòmica d'incapacitat temporal per contingències comunes (malaltia comuna o accident no laboral) Opció OBLIGATÒRIA (a partir de l'1-1-2008)
Autònoms econòmicament dependents (TRADE)  
Contingències professionals (accident de treball i malalties professionals) Opció OBLIGATÒRIA (a partir de l'1-1-2008)
Prestació econòmica d'incapacitat temporal per contingències comunes (malaltia comuna o accident no laboral) Opció OBLIGATÒRIA (a partir de l'1-1-2008)
Autònoms que fan activitats amb més risc de sinistralitat  
Contingències professionals (accident de treball i malalties professionals) Opció OBLIGATÒRIA (pendent de desenvolupament reglamentari)
Prestació econòmica d'incapacitat temporal per contingències comunes (malaltia comuna o accident no laboral) Opció OBLIGATÒRIA (a partir de l'1-1-2008)
Sistema Especial de Treballadors Agraris per Compte Propi  
Cobertura d'Incapacitat, Defunció i Supervivència Contingències Professionals. IMS Opció OBLIGATÒRIA
Cobertura de Contingències Comunes. Opció OBLIGATÒRIA
Prestació econòmica d'incapacitat temporal per contingències comunes i contingències professionals (millora) Opció VOLUNTÀRIA
Amb la Llei 20/2007, d'11 de juliol, punt 3 de la disposició addicional tercera, la cobertura d'incapacitat temporal de contingències comunes i la corresponent a contingències professionals continuarà sent voluntària, però no el risc greu (incapacitat, mort i supervivència), que continua sent obligatori per a les contingències professionals.

Fills d'autònoms menors de 30 anys

Amb el nou Estatut, els autònoms tenen la possibilitat de contractar com a treballadors assalariats els fills menors de 30 anys.

Cobertura obligatòria de contingències comunes

Règim Especial de Treballadors per compte propi o autònoms (RETA)
Base mínima (mes) 932,70 € 992,10 € (**)
Base màxima (mes) 3.803,70 € 2.023,50 € (**)
Tipus per contingències comunes 29,80% (29,30% si a més té cobertura per cessament d'activitat) 26,50% quan no tingui coberta la IT (en el cas de pluriactivitat)
(**) Treballadors amb 48 anys o més a 01/01/2018 podrà optar per una base de cotització entre 992,10 € i 2.023,50 € /mensuals

Els treballadors inclosos en aquest règim especial sense opció a les contingències derivades d'accidents de treball i malalties professionals, efectuaran una cotització addicional equivalent al 0,10%, aplicat sobre la base de cotització triada, per al finançament de les prestacions per risc durant la lactància natural. El tipus de cotització per a la protecció per cessació d'activitat o contingències professionals serà del 2,80 per cent.

Sistema Especial de Treballadors Agraris per compte propi (SETA)  
Base mínima (mes) 932,70 € y 1.103,70 €
Base màxima (mes) 3.803,70 €
Tipus per contingències comunes (sense IT)

18,75% (s/base mínima RETA)

26,50% (s/excés base mínima RETA)

Millora voluntària IT. 3,30% (2,80% si a més té cobertura per cessament d'activitat o contingències professionals)

Els treballadors inclosos en aquest règim especial sense opció a les contingències derivades d'accidents de treball i malalties professionals efectuaran una cotització addicional equivalent al 0,10 %, aplicat sobre la base de cotització triada, per al finançament de les prestacions per risc d'embaràs i risc durant la lactància natural.

Opció a la cobertura d'accidents de treball o a la protecció per cessació d'activitat.

Els treballadors inclosos en el RETA, en donar-se d'alta a la Seguretat Social, han de cobrir les contingències professionals amb la mateixa Mutua Col•laboradora amb la Seguretat Social amb la qual opti o hagi optat en el seu dia per a la gestió de la prestació econòmica d'incapacitat temporal per contingències comunes.

Els treballadors que no han optat encara per la cobertura de contingències professionals, s'hi podran acollir transcorregut un any natural des de l'alta, després de sol·licitar-ho prèviament per escrit abans de l'1 d'octubre de cada any, amb efecte l'1 de gener de l'any següent.

Els treballadors autònoms que compleixin els requisits establerts en la Llei per al naixement del dret a la protecció, hauran de sol·licitar a la mateixa Mútua Col•laboradora amb la Seguretat Social amb què tinguin coberta la protecció dispensada a les contingències derivades d'accidents de treball i malalties professionals, el reconeixement del dret a la protecció per cessació d'activitat. (más información)