Imagen Noticias

NOVA TARIFA DE ACCIDENTES DE TRABALLO E ENFERMIDADE PROFESIONAL (AT E EP) A PARTIR DO 1 DE XANEIRO DE 2007

Normativa
Autor
Fraternidad-Muprespa

Dentro do marco da Declaración para o Diálogo social "Competitividade, Emprego Estable e Cohesión Social" asinada entre o Goberno e os responsables das organizacións empresariais e sindicais (8 de xullo de 2004) xorden unha serie de iniciativas, entre as que se atopa a renovación do sistema de cotización á Seguridade Social por accidentes de traballo e enfermidades profesionais. Os obxectivos principais desta iniciativa son os de evitar disfuncións debido á obsolescencia do actual sistema e poñer este en sintonía coa realidade produtiva actual.

Para tal fin, o Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais preparou un borrador de proposta para incluír no Proxecto de Lei dos Orzamentos Xerais do Estado de 2007 en materia de Cotización por accidentes de traballo e enfermidades profesionais. Se desexa ver o borrador (texto íntegro) descárgueo aquí.

Os principais aspectos que hai que destacar sobre o novo sistema de cotización previstos no citado borrador son:

 • A partir do 1 de xaneiro de 2007, desaparece totalmente a anterior Tarifa de AT/EP aprobada por RD 2930/1.979 do 29 de decembro.
 • Na nova tarifación, as empresas sempre cotizarán pola súa CNAE ou actividade principal da empresa. Pasando do actual sistema de 131 epígrafes de cotización baseados na actividade desenvolvida por cada traballador (de forma individual) a un sistema de 20 tipos de cotización baseados na actividade principal da empresa, sen ter en conta as funcións realizadas por cada traballador nela.
 • A empresa cotizará pola ocupación do traballador, naqueles casos que exista unha correlación clara e de forma exclusiva coa actividade do mesmo. (Táboa de tarifas)
 • O tipo máximo de cotización establécese no 8,50% e o mínimo no 0,90%, posibilitando a súa revisión periódica a fin de adecualo á evolución da sinistralidade.
 • Redución media da recadación de cotas da Seguridade Social en accidente de traballo e enfermidade profesional de entre un 4 e un 5%.
 • A citada tarifa de primas por accidente de traballo e enfermidade profesional estende a súa aplicación, ademais do Réxime Xeral, entre outros, ao Réxime Especial de Traballadores por Conta Propia ou Autónomos (RETA). esta é quizais a novidade máis destacable respecto a anteriores borradores.

FORMA DE PROCEDER DA TESOURERÍA

  A Tesourería Xeral da Seguridade Social, de acordo cos datos que obran no seu poder (CNAE declarado pola empresa no momento da súa inscrición ou posteriormente en caso de cambio de actividade, e ocupación dos traballadores), comunicará ás empresas e aos traballadores autónomos como teñen que cotizar. Para iso, e segundo unhas táboas subministradas polo Ministerio, realizará unha transformación de epígrafes a ocupacións de traballadores (Letras: d, e, f, g, h, i; en principio quedan excluídos a, b e c) e CNAE da empresa.

  * Nota informativa editada pola Tesourería Xeral na páxina web da Seguridade Social sobre actuacións a seguir polas empresas en relación coa nova tarifa A.T. descárgueo aquí.

PRAZOS DE COMUNICACIÓN.

 • Empresas de menos de 20 traballadores e traballadores autónomos e mar. Na segunda quincena do mes de decembro de 2006 mediante escrito, comunicándolle actividade e tipo de cotización de cada traballador en alta.
 • Resto de empresas. A partir de aproximadamente o 10 de xaneiro, as empresas poderán ver a través do SISTEMA RED o tipo de cotización de cada traballador en alta.

¿COMO ACTUAR EN CASO DE PROBLEMA?

  1. Se unha empresa non está de acordo coa actividade económica (CNAE) que lle foi asignada pola Tesourería, deberá dirixirse a calquera Dirección Provincial ou Administración da mesma, para que mediante a achega dos documentos que se estimen oportunos lle sexa efectuada a modificación.

  2. En caso de que nas empresas exista dúbida de que tipo de cotización aplicar (a aqueles traballadores que este Organismo non puidese transformar en orixe, ou novas altas), as empresas terán que solicitar esta información á Tesourería.

  3. A partir de xaneiro, as empresas poderán cambiar por RED a ocupación dun traballador pero en ningún caso o CNAE que respectará o establecido no punto 1 deste apartado.

COTIZACIÓNS.

 • A partir da liquidación do mes de xaneiro de 2007 (recadación febreiro 2007), no modelo TC/2, será substituída a casa de epígrafe (que figura na columna seguinte á do N.A.F.), pola letra da ocupación, ou deixarase en branco cando o traballador non teña ocupación especifica e deba cotizar polo CNAE da empresa.
 • As liquidacións anteriores a xaneiro de 2007, que se ingresen posteriormente, cotizarán polo que lles correspondería de telo realizado no seu momento.