Secretaría de Estado da Seguridade Social

Órgano dependente do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais ao que corresponde a superior dirección e control da xestión das Entidades Colaboradoras (MATEPSS) e da Tesourería Xeral da Seguridade Social.