Número d’identificació fiscal

El NIF de les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica estarà compost per nou caràcters, amb la composició següent:

  • Una lletra, que informarà sobre la forma jurídica, si es tracta d’una entitat espanyola, o, si escau, el caràcter d’entitat estrangera o d’establiment permanent d’una entitat no resident a Espanya
  • Un número aleatori de set dígits
  • Un caràcter de control

Per a les entitats espanyoles, el número d’identificació fiscal començarà amb una lletra, que inclourà informació sobre la seva forma jurídica d’acord amb les claus següents:

A. Societats anònimes

B. Societats de responsabilitat limitada

C. Societats col·lectives

D. Societats comanditàries

E. Comunitats de béns, herències jacents i altres entitats mancades de personalitat jurídica no incloses expressament en altres claus

F. Societats cooperatives

G. Associacions

H. Comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal

J. Societats civils

P. Corporacions locals

Q. Organismes públics

R. Congregacions i institucions religioses

S. Òrgans de l’Administració de l’Estat i de les comunitats autònomes

U. Unions temporals d’empreses

V. Altres tipus no definits en la resta de claus

Clau d’entitats estrangeres

N. Entitats estrangeres

Clau d’establiment permanent d’entitat no resident

W. Establiments permanents d’entitats no residents al territori espanyol.