Servei Jurídic de l’Administració de la Seguretat Social

És un servei comú de la Seguretat Social i nivell orgànic de subdirecció general, al qual li correspon l’exercici de les funcions i competències relatives a l’assessorament jurídic, així com la representació i defensa en judici de les Entitats Gestores i Serveis Comuns de la Seguretat Social, en els termes previstos al Reglament del servei jurídic de l’Administració de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 947/2001, de 3 d’agost.