Tipus de cotització

Percentatge legalment establert sobre la base de cotització del treballador per calcular la quota que l’empresa o autònom ha d’ingressar mensualment a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

En l’àmbit de l’empresa hi ha diversos tipus de cotització:
- Contingències comunes (el 23,60 % a càrrec de l’empresa i el 4,70 % a càrrec del treballador).
- Contingències professionals (establertes segons el risc de l’activitat recollida a la CNAE i a càrrec exclusiu de l’empresa).
- Hores extraordinàries, atur, formació professional (gran part abonada per l’empresa i una altra d’inferior pel treballador).
- FOGASA (a càrrec exclusiu de l’empresa).

El treballador autònom cotitza per un tipus d’una mica més del 30 % per tots els conceptes (contingències comunes, professionals, cessament d’activitat i formació professional).