fraternidad.com
Urgencias: 900269269
Tornar

FARMACIOLES DE PRIMERS AUXILIS

En compliment de l'acció protectora del sistema de Seguretat Social en relació amb les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball (Ordre TAS/2947/2007), Fraternidad-Muprespa subministra a les seves empreses mutualistes farmacioles amb material de primers auxilis en cas d'accident de treball.

L'ordre que fixa el subministrament de farmacioles assenyala que:

  • Els llocs de treball han de disposar de material per a primers auxilis en cas d'accident que ha de ser adequat, quant a la quantitat i les característiques, al nombre de treballadors, als riscos a què estiguin exposats i a les facilitats d'accés al centre d'assistència mèdica més pròxim. EI material de primers auxilis s'ha d'adaptar a les atribucions professionals del personal habilitat per a la seva prestació.
  • La situació o distribució del material en el lloc de treball i les facilitats per accedir-hi i per a, si escau, desplaçar-lo al lloc de l'accident han de garantir que la prestació dels primers auxilis pugui fer-se amb la rapidesa que requereixi el tipus de dany previsible

  • Tots els llocs de treball han de disposar, com a mínim, d'una farmaciola portàtil que contingui desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, bena, esparadrap, apòsits adhesius, tisores, pinces i guants d'un sol ús.
  • El material de primers auxilis s'ha de revisar periòdicament i reposar-se així que caduqui o sigui utilitzat.

Portal clàssic
MCSS nº 275 - © Fraternidad-Muprespa 2017