fraternidad.com
Urgencias: 900269269
Tornar

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

MISSIÓRestablir la salut dels treballadors de les nostres empreses associades i proporcionar les prestacions econòmiques amb la millor atenció i garantia.

VISIÓOferir un servei proper, àgil i professional als treballadors, a empresaris i a autònoms de la nostra Mútua.

VALORS

Fraternidad-Muprespa pretén aconseguir l'èxit a través d'un comportament exemplar tant en l'àmbit intern com amb els seus grups d'interès i amb la societat en general. És conscient del seu paper com a entitat col·laboradora amb la Seguretat Social i de la seva naturalesa sense ànim de lucre. El nostre compromís estable amb els principis de les Nacions Unides, amb les millors pràctiques directives i organitzacionals i el seu rigor en l'acompliment de les seves funcions asseguren un funcionament impecable, honest i exemplar. Aquests són els valors que regeixen la seva actuació.

 • SERVEI A ASSOCIATS MUTUALISTES

  Pel que fa al servei a mutualistes, els aspectes que cal destacar són els següents:

  • Rapidesa i agilitat en l'atenció als treballadors protegits, a la recerca de la millor curació del pacient.
  • Igualtat de tracte a tots els associats.
  • Capacitat de resolució.
  • Transparència sobre els motius que ens porten a prendre decisions.
 • COMPROMÍS DELS EMPLEATS

  Tots els empleats prestaran col·laboració en l'execució de qualsevol activitat. En aquest sentit, cal destacar com a valors específics els següents:
  • Transparència i comunicació entre els empleats per assolir els objectius de l'entitat.
  • Treball en equip a fi de garantir un millor servei i més qualitat d'aquest.
  • Aportació, per part de cada empleat, del seu coneixement a fi d'assolir més eficiència en la gestió.
  • Respecte i igualtat de tracte a tots els empleats de Fraternidad-Muprespa.
 • SENTIT D'ALLÒ PÚBLIC

  Fraternidad-Muprespa ha de tenir com a valor fonamental el sentit d'allò públic en la seva gestió, ja que presta un servei al qual els treballadors afiliats tenen dret. En aquest sentit és fonamental:
  • L'aplicació àgil de les normes i polítiques dictades per la Seguretat Social.
  • La transparència en la gestió.
  • La protecció i defensa dels béns i ingressos públics gestionats per la Mútua.
 • EFICIÈNCIA, QUALITAT I INNOVACIÓ

  Fraternidad-Muprespa ha de gestionar amb eficiència, qualitat i innovació. En concret, és essencial:
  • Aprofitar i optimitzar els recursos dels quals disposa per a la prestació dels serveis i l'assoliment dels objectius corporatius.
  • Garantir les prestacions d'acord amb els criteris de la Seguretat Social en uns terminis raonables i amb uns costos adequats i proporcionats.
  • Fomentar la innovació, la millora, la creativitat i l'aplicació de les millors tecnologies per progressar en la gestió i en la qualitat.
  • Apostar per la màxima qualitat en l'atenció a l'associat.
  • Impulsar l'adquisició de coneixements per part dels empleats i de la mateixa organització (gestió del coneixement).
 • ÈTICA I RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

  Fraternidad-Muprespa mantindrà i fomentarà un comportament ètic tant de la mateixa institució com dels seus empleats. En aquest sentit és primordial:
  • Honestedat per part de tots els empleats i de la mateixa institució amb tots els grups d'interès.
  • Respecte a la confidencialitat de la informació tractada per l'empresa, especialment quan es tracti de la gestió de dades de caràcter sanitari.
  • Foment de la responsabilitat social corporativa com a entitat emmarcada al sector públic i amb vocació de servei a la societat.
Portal clàssic
MCSS nº 275 - © Fraternidad-Muprespa 2017