Acta d'infracció

Document públic estès per la Inspecció de Treball en aquelles situacions en les quals es constaten fets constitutius d'una de les infraccions previstes en l'ordre social, d'acord amb els termes i les condicions establerts en la normativa legal vigent.