Prestación por cese de actividad

Prestació per cessament d'activitat

Normativa

Modificacions:

 • Llei 10/2011 – Disposició addicional segona.

Protecció per cessació d'activitat dels treballadors autònoms.

Es modifica l'últim paràgraf de l'apartat 1 de l'article 7 de la Llei 32/2010, de 5 d'agost, per la qual s'estableix un sistema específic de protecció per cessació d'activitat dels treballadors autònoms que queda redactat d'aquesta manera:

L'esmentat reconeixement suposa el naixement del dret al gaudi de la prestació econòmica corresponent, a partir del primer dia del mes immediatament següent a aquell en què es va produir el fet causant de la cessació d'activitat. Quan el treballador autònom econòmicament dependent finalitzi la seva relació amb el client principal, per tenir dret al gaudi de la prestació, no podrà tenir activitat amb altres clients a partir del dia en què iniciï el cobrament de la prestació.

 • Llei 35/2014 – Disposició final segona.
 • Llei 25/2015, de 28 de juliol – Disposició final sisena.
 • Llei 31/2015, de 9 de setembre – 1r-8.
 • Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social. (Art. 327 a 346)

Objecte de la protecció

La protecció per cessació d'activitat dels treballadors autònoms (d'ara endavant "protecció CATA") té per objecte protegir el treballador autònom que, per motius aliens a la seva voluntat, cessa totalment en la seva activitat laboral de manera temporal o definitiva.

Aquesta nova protecció suposa un avenç en el projecte d'aconseguir l'equitat amb el nivell de protecció dispensat al treballador per compte d'altri.

Persones protegides

Els treballadors inclosos en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms, treballadors per compte propi agraris, els treballadors autònoms econòmicament dependents i els treballadors per compte propi o armador assimilat inclosos en el règim especial dels treballadors del mar que voluntàriament hagin optat per cotitzar per a aquesta contingència.

Acció protectora

El sistema de protecció per cessació d'activitat comprèn les prestacions següents:

Quantia: la quantia de la prestació es calcula com un 70% de la base reguladora mitjana cotitzada durant els 12 mesos continuats i immediatament anteriors a la cessació d'activitat. En funció del nombre de fills que l'autònom tingui a càrrec seu, s'estableixen quanties mínimes (80|107% IPREM) i màximes (175|200|225% IPREM) de la prestació CATA.

En el règim especial dels treballadors del mar, la base reguladora es calcularà sobre la totalitat de la base de cotització per aquesta contingència, sense aplicació dels coeficients correctors de cotització i, a més, els períodes de veda obligatòria aprovats per l’autoritat competent no es tindran en compte per al còmput del període de 12 mesos continuats i immediatament anteriors a la situació legal de cessament d’activitat, sempre que en aquells períodes de veda no s’hagi percebut la prestació per cessament d'activitat.

Durada:la durada de la prestació CATA es determina en funció de l'edat del sol·licitant i dels períodes de cotització efectuats dins els 48 mesos anteriors a la situació legal de cessació d'activitat (almenys 12 mesos han de ser continuats i immediatament anteriors a la cessació) d'acord amb l'escala següent:

 

Durada de la prestació

Període de cotització (mesos cotitzats a CATA)

12-17 m

18-23 m

24-29 m

30-35 m

36-42 m

43-47 m

Más de 47 m

(Sol·licitant < de 60 anys)

2 mesos

3 mesos

4 mesos

5 mesos

6 mesos

8 mesos

12 mesos

(Sol·licitant > de 60 anys)

2 mesos

4 mesos

6 mesos

8 mesos

10 mesos

12 mesos

 

Aquells que tinguin dret a la prestació per cessament d’activitat i acreditin un pendent de cobrament de sis mesos com a mínim podran percebre d’una sola vegada l’import de la prestació, quan acreditin que exerciran una activitat professional com a autònoms o destinin el 100% de l’import a fer una aportació al capital social d’una entitat mercantil nova o constituïda en el termini màxim de 12 mesos abans a l’aportació, sempre que n’hagin de tenir el control efectiu i hi hagin d’exercir una activitat professional, enquadrats com a treballadors per compte propi.

 • L'abonament de la cotització de Seguretat Social, per contingències comunes, al règim corresponent.
 • Mesures de formació, orientació professional i promoció de l'activitat emprenedora dels autònoms beneficiaris.

Les dues primeres prestacions les satisfan els òrgans gestors, mentre que la tercera sempre la dispensa el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SPOE) o l'Institut Social de la Marina (ISM).

El reconeixement del dret per la Mútua suposa el gaudi de la prestació econòmica corresponent, a partir del primer dia del mes immediatament següent a aquell en què es va produir el fet causant del cessament d'activitat.

Requisits

L'accés a la protecció CATA es reconeix als autònoms que compleixen els requisits següents:

 • No estar treballant per compte propi o d'altri.
 • En el moment immediatament anterior a cessar en l'activitat:
  • Estar afiliat i en situació d'alta.
  • Tenir cobertes les contingències professionals en el règim especial corresponent.
 • Haver sol·licitat la baixa en el règim especial corresponent a causa de la cessació d'activitat.
 • Que hagin transcorregut, com a mínim, 18 mesos des de l'últim reconeixement de protecció CATA.
 • Tenir cotitzat, per la cobertura de cessació d'activitat, un període mínim de 12 mesos continuats i immediatament anteriors a la situació legal de cessació.
 • No estar gaudint de cap pensió ni prestació de la Seguretat Social, llevat que aquestes hagin estat compatibles amb el treball que va donar lloc a la protecció CATA.
 • No haver complert l'edat ordinària per causar dret a la pensió contributiva de jubilació, llevat que el treballador no tingui acreditat el període de cotització mínim.
 • Estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si en la data de cessament d’activitat no es compleix aquest requisit, es convidarà al pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de 30 dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l'adquisició del dret a la protecció.
 • En cas d’establiment obert al públic se n’exigirà el tancament durant la percepció del subsidi o bé la seva transmissió a tercers. No obstant això, l’autònom titular de l’immoble on s’ubica l’establiment podrà fer sobre el mateix els actes de disposició o gaudi que corresponguin al seu dret, sempre que no suposin la continuïtat de l'autònom en l'activitat econòmica o professional finalitzada.
 • Trobar-se en situació legal de cessació d'activitat i acreditar la disponibilitat activa per a la reincorporació al mercat de treball mitjançant les activitats formatives, d'orientació professional i de promoció de l'activitat emprenedora a través del Servei Públic d'Ocupació o, si escau, de l'Institut Social de la Marina.

Situacions legals de cessació d'activitat

Es trobaran en situació legal de cessació d'activitat tots aquells autònoms que, per causes alienes a la seva voluntat, cessin totalment en l'exercici de la seva activitat a causa d'algun dels motius següents:

Suposits generals

 • Motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius que impedeixen prosseguir amb l'activitat:
  • Pèrdues econòmiques: Pèrdues derivades del desenvolupament de l'activitat en un any complet, superiors al 10 per cent dels ingressos obtinguts en el mateix període, exclòs el primer any d'inici de l'activitat.
  • Execucions i concursos: Execucions judicials o administratives que tendeixen al cobrament dels deutes reconeguts pels òrgans executius que comportin com a mínim el 30 per cent dels ingressos de l'exercici econòmic immediatament anterior. La declaració judicial de concurs que impedeixi continuar amb l’activitat, en els termes de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal.
  • Pèrdua de llicència: Pèrdua de la llicència administrativa, sempre que aquesta constitueixi un requisit per a l’exercici de l’activitat econòmica o professional i no estigui motivada per la comissió d'infraccions penals.
 • Força major que determini la cessació, temporal o definitiva, de l'activitat.
 • Pèrdua definitiva de llicència administrativa, sempre que aquesta constitueixi un requisit per a l'exercici de l'activitat.
 • Violència de gènere determinant de la cessació, temporal o definitiu, de l'activitat.
 • Divorci o acord de separació matrimonial en els supòsits en què l'autònom divorciat o separat exercís funcions d'ajuda familiar en el negoci del seu excònjuge o el de la persona que s'ha separat.
 • Mort, incapacitat o jubilació del cònjuge titular del negoci amb qui exercia funcions d'ajuda familiar.

Suposits específics del treballador autónom económicament dependient

 • Acabament de la durada contractual, obra o servei.
 • Incompliment contractual greu del client.
 • Rescissió de la relació contractual del client per causa justificada.
 • Rescissió de la relació contractual del client per causa injustificada.
 • Mort, incapacitat o jubilació del client.
 • La situació legal de cessament d’activitat establerta en aquest apartat serà també d’aplicació als treballadors autònoms que no tinguin el reconeixement d’econòmicament dependents, sempre que la seva activitat compleixi les condicions establertes a l’article 11 de la Llei 20/2007, d’11 de juliol, per la qual s’aprova l’Estatut del treball autònom, i a l’article 2 del Reial decret 197/2009, de 23 de febrer, pel qual es desenvolupa l’Estatut del treball autònom en matèria de contracte del treballador autònom econòmicament dependent.

Soci treballador de cooperativa de treball associat

 • Aquells que cessin involuntàriament en el càrrec de conseller o administrador de la societat o en la prestació de serveis a la aquella i la societat hagi incorregut en pèrdues superiors al 10 per cent dels ingressos derivades del desenvolupament de l'activitat en un any complet, exclòs el primer any d'inici de l'activitat, o bé hagin disminuït el seu patrimoni net per sota de les dues terceres parts de la xifra del capital social.
Atenció

* En cap cas es consideren en situació legal de cessació d'activitat:

Els treballadors autònoms econòmicament dependents que, després de cessar en la seva relació amb el client i percebre la prestació de cessació d'activitat, tornin a contractar amb el mateix client en un termini d'un any, a comptar des del moment en què es va extingir la prestació.

Els socis treballadors -o aspirants- de les cooperatives de treball associat que, després de cessar definitivament en la prestació de treball i, per tant, en l'activitat desenvolupada en la cooperativa, i després d'haver percebut la protecció CATA, tornin a ingressar en la mateixa societat cooperativa en un termini d'un any, a comptar des del moment en què es va extingir la prestació.

Els socis treballadors -o aspirants- de les cooperatives de treball associat que, després de cessar definitivament en la prestació de treball i, per tant, en l'activitat desenvolupada en la cooperativa, i després d'haver percebut la protecció CATA, tornin a ingressar en la mateixa societat cooperativa en un termini d'un any, a comptar des del moment en què es va extingir la prestació.

Dret d'opcií

Quan el dret a la protecció CATA s'extingeixi per la realització d'un treball per compte propi o d'altri, el treballador autònom pot optar, en cas que se li reconegui un nou dret a la protecció, o bé per reobrir el dret inicial pel període que li restava i les bases i tipus que li corresponien, o bé que se li reconegui el dret a la protecció generada per les noves cotitzacions efectuades.

En el moment de la sol·licitud, l'autònom pot optar expressament i per escrit pel dret que pretén que li sigui reconegut. Si l'autònom no opta expressament per algun dels drets en la sol·licitud, aquesta s'entén referida a l'últim dret generat.

L'opció formulada expressament o per transcurs del termini és irrevocable i les cotitzacions de la protecció CATA per les quals no s'hagi optat no poden computar-se posteriorment per al reconeixement de nou dret.

Suspensió

El dret a la protecció CATA se suspèn en els supòsits següents:

 • Durant el període que correspongui per imposició de sanció per infracció lleu o greu que així ho determini.
 • Durant el compliment de condemna que impliqui privació de llibertat.
 • Durant el període de realització d'un treball per compte propi o d'altri la durada del qual sigui inferior a 12 mesos.
 • Durant els trasllats de residència a l'estranger, per períodes inferiors a 12 mesos, orientats a la recerca o a la realització de treballs, el perfeccionament professional o la cooperació internacional. De la mateixa manera, també suspendrà el dret a la protecció CATA la sortida ocasional a l'estranger (màxim una vegada a l'any) per un temps inferior a 30 dies naturals i sempre que sigui prèviament comunicada i autoritzada per la Mútua.

L'incompliment dels requisits indicats suposa l'extinció del dret.

La suspensió del dret comporta la interrupció de l'abonament de la prestació i de la cotització CATA per mensualitats completes, sense afectar-ne el període de la percepció, excepte en el supòsit de sanció, en què el període de percepció es redueix el temps establert per la sanció.

Extinció

El dret a la prestació i cotització CATA s'extingeix:

 • Per esgotament del termini de durada de la prestació.
 • Per imposició de les sancions en els termes que estableix la LISOS.
 • Per realització d'un treball per compte propi o d'altri durant un temps igual o superior a 12 mesos, sempre que aquest generi un nou dret a la protecció CATA com a autònom.
 • Per compliment de l'edat de jubilació ordinària, llevat de quan no es reuneixin els requisits per accedir a la pensió de jubilació contributiva.
 • Per reconeixement de pensió de jubilació o d'incapacitat permanent, sens perjudici del que estableix l'apartat dos de l'article 12.
 • Per trasllat de residència a l'estranger, excepte en els casos en què la suspensió o l'exportació de prestacions siguin aplicables, d'acord amb les normes de la Unió Europea.
 • Per renúncia voluntària al dret.
 • Per defunció de l'autònom.

Incompatibilitats

La percepció de la prestació CATA és incompatible amb el treball per compte d'altri i amb el treball per compte propi, encara que la seva realització no impliqui la inclusió obligatòria en algun règim especial.

Així mateix, és incompatible amb l'obtenció de pensions o prestacions de caràcter econòmic del sistema de la Seguretat Social, llevat que aquestes hagin estat compatibles amb el treball que va donar lloc a la protecció CATA, així com amb les mesures de foment de la cessació d'activitat regulades per normativa sectorial per a diferents col·lectius, o les que puguin regular-se en el futur amb caràcter estatal.

Pel que fa als autònoms inclosos en el Règim Especial dels Treballadors de la Mar, la prestació per cessació d'activitat és incompatible amb la percepció de les ajudes per paralització de la flota.

A més de les incompatibilitats esmentades prèviament, la prestació CATA es considera incompatible:

 • Amb les prestacions per atur de nivell contributiu, subsidis, renda agrària i renda activa d'inserció.
 • Amb activitats de recerca o cooperació retribuïdes.
 • Amb l'exercici per elecció o designació per a càrrecs públics o sindicals o per a alts càrrecs de l'Administració retribuïts.
 • Amb qualsevol altra situació que impliqui el dret a rebre percepcions econòmiques de caràcter públic, com a substitutives de les rendes deixades de percebre per la cessació en l'activitat.

Compatibilitats

La protecció per cessació d'activitat és compatible:

 • Amb les pensions o prestacions de caràcter econòmic de la Seguretat Social que hagin estat compatibles amb el treball autònom que va originar la protecció CATA i amb les prestacions de Seguretat Social per fill a càrrec.
 • Amb beques o ajudes per a la realització de cursos de formació professional.
 • Amb la indemnització que percebi el treballador autònom dependent del seu client.
 • Amb la realització de treballs agraris per compte propi sense finalitat comercial duts a terme en superfícies dedicades a horts familiars per a l'autoconsum, així com els dirigits al manteniment en bones condicions agràries i mediambientals que preveu la normativa de la Unió Europa per a les terres agràries [pendent de desenvolupament reglamentari].

Jurisdicció Competent

Els òrgans jurisdiccionals de l'ordre social són els competents per conèixer les decisions de l'òrgan gestor relatives al reconeixement, la suspensió o l'extinció de les prestacions per cessació d'activitat, així com al seu pagament. És un requisit necessari per formular demanda que els interessats interposin reclamació prèvia davant de l'òrgan gestor.

Qui gestina la prestació

Aquesta nova prestació és gestionada per la Mútua Col•laboradora amb la Seguretat Social amb què el treballador autònom tingui concertada la cobertura de les contingències professionals.

Si el treballador autònom té concertada la cobertura de les contingències professionals amb l'INSS o l'ISM, l'òrgan gestor de la protecció CATA és el Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Quan es pot optar per cobrir aquesta contingencia?

EEls treballadors autònoms poden optar per la cobertura de les contingències professionals i la protecció per cessació d'activitat fins al 30 de setembre de cada any, amb efecte des de l'1 de gener de l'any següent.