Tarifes de primes d'accident de treball

Taula classificatòria en la qual s’inclouen els percentatges de cotització de les diferents prestacions derivades d'accident de treball (Incapacitat Temporal, Incapacitat Permanent, Mort i Supervivència) per a les diverses activitats (a les quals s’assigna l’epígraf pertinent).