Laneko istripuengatik eta laneko gaixotasunengatik kotizatzeko tarifa

2007ko urtarrilaren 1etik aurrera, abenduaren 28ko 42/2006 Legea indarrean jarri ostean, enpresek Gizarte Segurantzan kotizatzeko sistema aldatu zen, eta prima-tarifa berria sortu laneko istripu eta gaixotasunengatiko kotizazioetarako.

“2019ko urtarrilaren 1etik aurrera eta iraunaldi zehaztugaberako, abenduaren 28ko 42/2006 Legearen, 2007rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzkoaren, laugarren xedapen gehigarria aldatu da, eta honela geratu da idatzita:

«Lehena. Enpresaburuek Gizarte Segurantzan egiten duten kotizazioa, enkoadramendua edozein dela ere, eta, hala badagokio, beren kontura lan egiten duten langileena, Itsasoko Langileen Araubide Berezian eta Nekazaritzako Norbere Konturako Langileen Sistema Berezian —Norbere Konturako Langileen edo Autonomoen Araubide Berezian ezarritakoan— sartuta daudenena, laneko istripuengatik eta laneko gaixotasunengatik sortutako gertakizunengatik, 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera egingo da, dagokien jarduera ekonomikoaren, lanbidearen edo egoeraren arabera; tarifa hau aplikatuko da, jarraian zehaztutako irizpideei jarraikiz:

1. Aldi baterako ezintasun baja-aldian eta lan-harreman eteneko egoeretan, kotizatu beharrekoetan, jarduera ekonomikoari edo lanbideari dagokion kotizazio-tasa aplikatzen jarraituko da.

2. Xedapen honetan jasotako tarifan ezarritakoaren arabera aplikatu beharreko kotizazio-tasa zehazteko, I. koadroan aurreikusitakoa hartuko da erreferentzia gisa enpresak edo Itsasoko Langileen Araubide Berezian eta Nekazaritzako Norbere Konturako Langileen Sistema Berezian —Norbere Konturako Langileen  edo Autonomoen Araubide Berezian ezarritakoan— sartuta dagoen bere konturako langileak garatzen duen jarduera ekonomiko nagusiaren arabera koadroak emandako tasa identifikatzeko, 2007ko apirilaren 13ko 475/2007 Errege Dekretuak onartu zuen Jarduera  Ekonomikoen Sailkapen Nazionalaren (JESN-2009) eta jarduera bakoitzarentzat sailkapenean jasotzen diren kodeen arabera.

Enpresa batean, jarduera nagusiarekin batera, haren osagarritzat jo daitekeen beste jarduera bat edo gehiago egiten bada, jarduera nagusirako ezarritako kotizazio-tasa aplikatuko da. Enpresaren jarduera nagusiarekin batera, lehen jarduera horren ekoizpen prozesuan txertatzen ez diren ondasun edo zerbitzuen ekoizpena egiten duen beste bat garatzen bada, hainbat produkzio-bitarteko dituena, azken horretan jarduten diren langileei aplikatuko zaien kotizazio mota ekonomia jarduera horretarako aurreikusitakoa izango da.

Norberaren konturako langileek jarduera bat baino gehiago egiten dituztenean, eta Norberaren Konturako Langileen edo Autonomoen Araubide Berezian sarrera bakarra dutenean, langileak egiten dituen jardueretatik kotizazio-tasa handiena duena hartuko da oinarri kotizazio-tasa aplikatzeko.

3. Hala eta guztiz ere, besteren konturako langileak burutzen duen lanbidea II. koadrokoan jasotzen den baten bat bada, aipatu koadroan lanbiderako aurreikusten den kotizazio-tasa aplikatuko zaio, lanbidearen tasa eta enpresaren jarduera dela-eta dagokiona berak ez diren bitartean.

II. koadroaren «a» letran aipatutako lanbideei aplika dakiekeen kotizazio-tasa zehazte aldera, «bulegoan soilik aritzen diren langiletzat» hartuko dira, enpresaren jarduera ekonomikoaren arriskuen mende egon gabe, bulegoko berariazko lanak soilik egiten dituzten besteren konturako langileak, lan horiek enpresaren jarduerarekin bat etorri arren, eta, betiere, enpresaren bulegoetan garatzen badira.

¿Te ha resultado útil?
Vote down!

Puntuak: -2

You voted ‘down’