Tarifas y Cotizaciones

Prezos e Presupostos

A partir do 1 de xaneiro de 2007, coa entrada en vigor da Lei 42/2006 do 28 de decembro, cambiouse o sistema de cotización das empresas á Seguridade Social creando unha nova tarifa de primas para a cotización por accidentes de traballo e enfermidades profesionais.

Con efectos da 1 de xaneiro de 2013 e vixencia indefinida, a Lei 17/2012, do 27 de decembro, de orzamentos xerais do Estado para 2013 que actualiza as anteriores tarifas (Lei 26/2009) segundo se reflicten nas seguintes táboas:

Os criterios que determinan o tipo de cotización que aplica ás empresas, segundo fixa a Lei 26/2009 de presupostos xerais do Estado para 2010, son:

  • Tomar como referencia o previsto no Cadro I, en razón da actividade económica principal desenvolvida pola empresa.
  • Cando na empresa concorran, xunto coa actividade principal, outra ou outras que deban ser consideradas auxiliares respecto daquela, o tipo de cotización será o establecido para a devandita actividade principal.
  • Cando a actividade principal da empresa concorra con outra que implique a produción de bens ou servizos que non se integren no proceso produtivo da primeira, dispoñendo de medios de produción diferentes, o tipo de cotización aplicable con respecto aos traballadores ocupados neste, será o previsto para a actividade económica en que esta quede encadrada.