Accident de treball in itinere

Lesió corporal que pateix el treballador quan va cap al lloc de treball o quan en torna i va cap al seu domicili.