+compromiso, aliança de mútues

+compromiso, aliança de mútues, neix com a fruit d’un conveni subscrit entre Asepeyo, Fraternidad-Muprespa i MC Mutual, mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, que té com a objecte la gestió de les prestacions econòmiques i de l’assistència sanitària, inclosa la rehabilitació, compreses en la protecció de les contingències d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social i altres activitats que els són atribuïdes legalment.

Logo +compromiso

Per ampliar el compromís amb les empreses mutualistes i els seus treballadors i treballadores, així com amb les persones treballadores autònomes, presentem +compromiso, aliança de mútues, que forma una gran xarxa assistencial. Ens apropem als nostres usuaris i escurcem distàncies entre els i les treballadores i els nostres centres assistencials, ja que l’àmbit d’actuació inclou tot el territori nacional i no es tanca a pròximes incorporacions.

Neix a l’empara del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel RD legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, que disposa a l’article 82.2 que “les prestacions sanitàries compreses en la protecció de les contingències professionals seran dispensades a través dels mitjans i les instal·lacions gestionats per les mútues o, preferentment, mitjançant convenis amb altres mútues”, i pel RD 1630/2011, de 14 de novembre, el qual estableix a l’article 6 que “a fi d’obtenir la màxima eficàcia i racionalització dels recursos que gestionen, les mútues podran establir entre elles els acords de col·laboració que siguin necessaris […]”

Estem compromesos amb la millora dels nostres serveis, especialment els sanitaris, ja que la nostra principal funció és vetllar per la salut de les persones treballadores. Des de +compromiso, aliança de mútues, estem convençuts que avançarem junts en la millor direcció, proporcionant atenció sanitària de qualitat, prevenció de riscos laborals, seguretat per al pacient i innovació tecnològica.

Adquirim la responsabilitat de superar-nos en la gestió, posant en comú el coneixement, les instal·lacions i tots els serveis dels quals disposem. Ens hem compromès a ser un referent sanitari i a actuar sempre buscant la màxima eficàcia i eficiència.

Dades exercici 2018

Aquest nou conveni representa +compromiso:

 • Amb els nostres mutualistes.
 • Amb els treballadors/ores protegits.
 • Amb la gestió de recursos públics.
 • Amb la qualitat i la satisfacció dels serveis prestats.
 • Amb les activitats preventives entre les empreses mutualistes.

+compromiso té com a àmbit d’actuació tot el territori nacional. El conveni, subscrit per les tres mútues, es podrà estendre als àmbits d’actuació següents:

 • Prestar recíprocament l’assistència sanitària, hospitalària, ambulatòria, recuperadora i de proves complementàries a treballadors protegits en contingències professionals de les mútues.
 • Realitzar proves diagnòstiques i tractaments terapèutics i rehabilitadors en processos d’incapacitat temporal derivats de contingències comunes.
 • Utilitzar conjuntament instal·lacions, centres assistencials i administratius propis de cada mútua.
 • Realitzar activitats de recerca, desenvolupament i innovació adreçades a reduir les contingències professionals de la Seguretat Social.
 • Licitar conjuntament contractes de subministraments, serveis i assistència sanitària.
 • Desenvolupar en conjunt aplicacions informàtiques.
 • Dissenyar i compartir la formació del personal d’aquestes mútues.
 • Col·laborar en les activitats preventives dissenyades per a les empreses mutualistes.
 • Oferir noves oportunitats d’actuació que no es puguin abordar individualment.

Tenim per objectiu establir un marc estable de col·laboració i cooperació entre les mútues per impulsar una gestió excel·lent dels recursos públics, d’acord amb els principis inspiradors següents:

 • Amb respecte a la personalitat jurídica de cada mútua, la seva autonomia, identitat pròpia i independència econòmica.
 • Amb promoció d’activitats comunes en compliment de les finalitats de col·laboració de la Seguretat Social assignades legalment.
 • Amb vocació de qualitat en els serveis a prestar empreses mutualistes i població laboral protegida, des de l’autonomia de gestió de cada mútua.
 • Amb transparència i principi de bon govern en la gestió de totes les activitats.

Ens comprometem a ser un referent sanitari i a actuar sempre buscant la màxima eficàcia i eficiència.

Sobre Fraternidad-Muprespa

Logo FM

Fraternidad-MuprespaMutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 275, tiene por misión la excelencia y calidad en sus servicios, en sus dos hospitales en Madrid y sus 122 centros asistenciales y administrativos en toda España. Ha obtenido la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad para un centenar de sus centros y el certificado oficial de la Marca de Garantía Madrid Excelente.

El Hospital Fraternidad-Muprespa Habana, cuenta con la certificación LEED Healthcare en su categoría Platino siendo el único de Europa.

En su compromiso ético con los derechos humanos y laborales, el empoderamiento de la Mujer, el medioambiente y la lucha contra la corrupción, está adherida al Pacto Mundial de las Naciones Unidas desde 2011, al Chárter de la Diversidad y ha recibido el Distintivo de Igualdad en la Empresa que otorga el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y el premio a la Accesibilidad DIGA 2017. Fraternidad-Muprespa ha celebrado en 2019 su 90 aniversario bajo el lema: “Compromiso, cercanía y fraternidad”.

Está inmersa en un proceso de evolución digital basado en el tercer plan estratégico y centrada en dotar sus instalaciones y servicios de la mejor tecnología para ponerla a disposición de los mutualistas.

Sobre Asepeyo

Logo Asepeyo

Asepeyo es la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 151. Su misión es cuidar la salud de los trabajadores, prestando un servicio excelente, innovador y comprometido con las personas, que impulse a la mutua como aliado estratégico en salud y cultura preventiva.

Cuenta con una amplia organización propia presente en todas las comunidades autónomas. Dispone de 142 centros asistenciales, cuatro hospitales (dos propios y dos mancomunados) y un hospital de día. Fundada en 1915 como Mutualidad de Previsión Social, en 2015, con la nueva Ley de Mutuas, pasa a denominarse Asepeyo, Mutua colaboradora con la Seguridad Social.

Asepeyo ha logrado el mayor reconocimiento a la calidad y a la eficacia en la gestión empresarial: el sello de excelencia europea EFQM 500+.

Asepeyo inició su proyecto de transformación digital en el 2017, Asepeyo Live, coincidiendo con la implantación del Plan Estratégico 2017-2020, que tiene como finalidad mejorar la experiencia de usuario, ofreciendo un servicio innovador las 24 horas, todos los días del año.

Sobre MC Mutual

Logo MC Mutual

MC MUTUAL, Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº1. Su actual denominación es fruto de la fusión de Mutual Cyclops y Midat Mutua.

El equipo humano, para MC Mutual, es una prioridad. Busca potenciar su desarrollo profesional y su compromiso con la organización. Muestra de ello es la acreditación de Empresa saludable, por AENOR, y el distintivo Igualdad en la Empresa que otorga el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.

Su misión es cuidar la salud de las personas de forma responsable. Y sus valores, reflejados en el plan estratégico de la entidad (2019-2021) son: anticiparse a las necesidades de las empresas, trabajadores y trabajadoras protegidos y sus familias; ser una mutua comprometida y próxima en la relación con las personas; y perseverar en innovación.

Está implantando un plan estratégico de trasformación digital en el que participa todo el equipo de MC Mutual, con el objetivo de que sus empresas mutualistas y población protegida puedan relacionarse con la mutua de forma fácil y ágil. Sigue también un plan de calidad sanitaria cuyo foco es la seguridad del paciente, la excelencia en el conocimiento profesional y la innovación, siempre con el objetivo de ofrecer un mejor servicio. Todo ello con una gestión responsable, avalada por el sello europeo de excelencia en la gestión (EFQM 500+).

¿Te ha resultado útil?
Vote down!

Points: -6

You voted ‘down’