+compromiso, aliança de mútues

+compromiso, aliança de mútues, neix com a fruit d’un conveni subscrit entre Asepeyo, Fraternidad-Muprespa i MC Mutual, mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, que té com a objecte la gestió de les prestacions econòmiques i de l’assistència sanitària, inclosa la rehabilitació, compreses en la protecció de les contingències d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social i altres activitats que els són atribuïdes legalment.

Logo +compromiso

Per ampliar el compromís amb les empreses mutualistes i els seus treballadors i treballadores, així com amb les persones treballadores autònomes, presentem +compromiso, aliança de mútues, que forma una gran xarxa assistencial. Ens apropem als nostres usuaris i escurcem distàncies entre els i les treballadores i els nostres centres assistencials, ja que l’àmbit d’actuació inclou tot el territori nacional i no es tanca a pròximes incorporacions.

Neix a l’empara del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel RD legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, que disposa a l’article 82.2 que “les prestacions sanitàries compreses en la protecció de les contingències professionals seran dispensades a través dels mitjans i les instal·lacions gestionats per les mútues o, preferentment, mitjançant convenis amb altres mútues”, i pel RD 1630/2011, de 14 de novembre, el qual estableix a l’article 6 que “a fi d’obtenir la màxima eficàcia i racionalització dels recursos que gestionen, les mútues podran establir entre elles els acords de col·laboració que siguin necessaris […]”

Estem compromesos amb la millora dels nostres serveis, especialment els sanitaris, ja que la nostra principal funció és vetllar per la salut de les persones treballadores. Des de +compromiso, aliança de mútues, estem convençuts que avançarem junts en la millor direcció, proporcionant atenció sanitària de qualitat, prevenció de riscos laborals, seguretat per al pacient i innovació tecnològica.

Adquirim la responsabilitat de superar-nos en la gestió, posant en comú el coneixement, les instal·lacions i tots els serveis dels quals disposem. Ens hem compromès a ser un referent sanitari i a actuar sempre buscant la màxima eficàcia i eficiència.

Dades exercici 2018

Aquest nou conveni representa +compromiso:

 • Amb els nostres mutualistes.
 • Amb els treballadors/ores protegits.
 • Amb la gestió de recursos públics.
 • Amb la qualitat i la satisfacció dels serveis prestats.
 • Amb les activitats preventives entre les empreses mutualistes.

+compromiso té com a àmbit d’actuació tot el territori nacional. El conveni, subscrit per les tres mútues, es podrà estendre als àmbits d’actuació següents:

 • Prestar recíprocament l’assistència sanitària, hospitalària, ambulatòria, recuperadora i de proves complementàries a treballadors protegits en contingències professionals de les mútues.
 • Realitzar proves diagnòstiques i tractaments terapèutics i rehabilitadors en processos d’incapacitat temporal derivats de contingències comunes.
 • Utilitzar conjuntament instal·lacions, centres assistencials i administratius propis de cada mútua.
 • Realitzar activitats de recerca, desenvolupament i innovació adreçades a reduir les contingències professionals de la Seguretat Social.
 • Licitar conjuntament contractes de subministraments, serveis i assistència sanitària.
 • Desenvolupar en conjunt aplicacions informàtiques.
 • Dissenyar i compartir la formació del personal d’aquestes mútues.
 • Col·laborar en les activitats preventives dissenyades per a les empreses mutualistes.
 • Oferir noves oportunitats d’actuació que no es puguin abordar individualment.

Tenim per objectiu establir un marc estable de col·laboració i cooperació entre les mútues per impulsar una gestió excel·lent dels recursos públics, d’acord amb els principis inspiradors següents:

 • Amb respecte a la personalitat jurídica de cada mútua, la seva autonomia, identitat pròpia i independència econòmica.
 • Amb promoció d’activitats comunes en compliment de les finalitats de col·laboració de la Seguretat Social assignades legalment.
 • Amb vocació de qualitat en els serveis a prestar empreses mutualistes i població laboral protegida, des de l’autonomia de gestió de cada mútua.
 • Amb transparència i principi de bon govern en la gestió de totes les activitats.

Ens comprometem a ser un referent sanitari i a actuar sempre buscant la màxima eficàcia i eficiència.

Sobre Fraternidad-Muprespa

Logo FM

Fraternidad-Muprespamútua col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 275, té per missió l’excel·lència i la qualitat en els seus serveis, als seus dos hospitals a Madrid i els seus 122 centres assistencials i administratius a tot Espanya. Ha obtingut la certificació del Sistema de Gestió de la Qualitat per a un centenar dels seus centres i el certificat oficial de la marca de garantia Madrid Excelente.

L’Hospital Fraternidad-Muprespa Habana és l’únic d’Europa que disposa de la certificació LEED Healthcare en la categoria Platí.

En el seu compromís ètic amb els drets humans i laborals, l’empoderament de la dona, el medi ambient i la lluita contra la corrupció, està adherida al Pacte Mundial de les Nacions Unides des del 2011, al Xàrter de la Diversitat i ha rebut el Distintiu d’Igualtat a l’Empresa que atorga el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, i el premi a l’Accessibilitat DIGA el 2017. Fraternidad-Muprespa va celebrar el 2019 el seu 90è aniversari sota el lema: “Compromís, proximitat i fraternitat.”

Està immersa en un procés d’evolució digital basat en el tercer pla estratègic i centrada a dotar les seves instal·lacions i serveis de la millor tecnologia per posar-la a disposició dels mutualistes.

Sobre Asepeyo

Logo Asepeyo

Asepeyo és la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, número 151. La seva missió és cuidar la salut dels treballadors prestant un servei excel·lent, innovador i compromès amb les persones que impulsi la mútua com a aliat estratègic en salut i cultura preventiva.

Té una àmplia organització pròpia present a totes les comunitats autònomes. Disposa de 142 centres assistencials, 4 hospitals (dos de propis i dos de mancomunats) i 1 hospital de dia. Fundada el 1915 com a mutualitat de previsió social, el 2015, amb la nova Llei de mútues, passa a denominar-se Asepeyo, mútua col·laboradora amb la Seguretat Social.

Asepeyo ha aconseguit el màxim reconeixement a la qualitat i a l’eficàcia en la gestió empresarial: el segell d’excel·lència europea EFQM 500+.

Asepeyo va iniciar el seu projecte de transformació digital el 2017, Asepeyo Live, coincidint amb la implantació del Pla estratègic 2017-2020, que té com a finalitat millorar l’experiència d’usuari, oferint un servei innovador les 24 hores, tots els dies de l’any.

Sobre MC Mutual

Logo MC Mutual

MC MUTUAL, mútua col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 1. La seva actual denominació és fruit de la fusió de Mutual Cyclops i Midat Mutua.

L’equip humà, per a MC Mutual, és una prioritat. Busca potenciar el seu desenvolupament professional i el seu compromís amb l’organització. Una mostra n’és l’acreditació d’Empresa Saludable, per AENOR, i el distintiu Igualtat a l’Empresa que atorga el Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat.

La seva missió és cuidar la salut de les persones de manera responsable. I els seus valors, reflectits al Pla estratègic de l’entitat (2019-2021), són: anticipar-se a les necessitats de les empreses, treballadors i treballadores protegits i les seves famílies; ser una mútua compromesa i pròxima en la relació amb les persones; i perseverar en innovació.

Està implantant un pla estratègic de transformació digital en què participa tot l’equip de MC Mutual, amb l’objectiu que les seves empreses mutualistes i població protegida es puguin relacionar amb la mútua d’una manera fàcil i àgil. Segueix també un pla de qualitat sanitària que se centra en la seguretat del pacient, l’excel·lència en el coneixement professional i la innovació, sempre amb l’objectiu d’oferir un millor servei. Tot això amb una gestió responsable, avalada pel segell europeu d’excel·lència en la gestió (EFQM 500+).

¿Us ha resultat útil aquest contingut?
(reset)
¡Gràcies pel vostre vot!

Points: -5