Accident de treball sense baixa

Lesió corporal que pateix el treballador com a conseqüència del treball que duu a terme per compte aliè, que no suposa una incapacitat temporal per al desenvolupament de la seva activitat laboral.