Gerència d’Informàtica de la Seguretat Social

La GISS és un servei comú per a la gestió i administració de les tecnologies de la informació i les comunicacions en el sistema de Seguretat Social, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves finalitats, dependent del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions i adscrita a la Secretaria d’Estat de Seguretat Social i Pensions, amb rang de subdirecció general.