Incapacitat permanent

Situació del treballador que, després d'haver estat sotmès al tractament prescrit i d'haver estat donat d'alta mèdicament, presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus, susceptibles de determinació objectiva i previsiblement definitives, que disminueixin o anul·lin la seva capacitat laboral, i que pot causar dret a una prestació de quantia variable segons el grau de la incapacitat (parcial, total, absoluta o gran invalidesa). És causa d'extinció de la relació laboral, tret en el cas d'incapacitat permanent parcial i quan, en incapacitat permanent total, es declari la suspensió de la relació laboral, amb reserva de lloc de treball.