Base reguladora

Cociente resultante de dividir a base de cotización entre un período de tempo determinado e establecido normativamente para calcular o importe dunha prestación económica (incapacidade temporal, incapacidade permanente, desemprego e xubilación).