Base reguladora

Quocient resultant de dividir la base de cotització entre un període de temps determinat i establert normativament per calcular l’import d’una prestació econòmica (incapacitat temporal, incapacitat permanent, atur, jubilació).