Misión, Visión e Valores

Misión

mision

Restablecer a saúde dos traballadores protexidos e proporcionar as prestacións económicas coa mellor atención e garantía.

Visión

visión

Ofrecer un servizo próximo, áxil e profesional aos traballadores, empresarios e autónomos da nosa Mutua.

Valores

Fraternidade-Muprespa pretende conseguir o éxito a través dun comportamento exemplar tanto a nivel interno, coma cos seus grupos de interese e coa sociedade en xeral. É consciente do seu papel como Entidade Colaboradora coa Seguridade Social e da súa natureza sen ánimo de lucro. O noso estable compromiso cos principios das Nacións Unidas, coas mellores prácticas directivas e organizativas e o seu rigor no desempeño das súas funcións aseguran un funcionamento impecable, honesto e exemplar. 

Estes son os valores que rexen a súa actuación:

Servizo aos clientes.

No que se refire ao servizo aos clientes, os aspectos salientables son os seguintes:

 • Rapidez e axilidade na atención aos traballadores protexidos, buscando sempre a mellor excelencia sanitaria.
 • Igualdade de trato a todos os asociados e adheridos.
 • Capacidade de resolución.
 • Transparencia sobre os motivos que nos levan a tomar as decisións.

Compromiso dos empregados.

Todos os empregados prestarán colaboración na execución de calquera actividade. Neste sentido hai que destacar como valores específicos os seguintes:

 • Transparencia e comunicación entre os empregados para alcanzar os obxectivos da entidade.
 • Traballo en equipo co fin de garantir un mellor servizo e unha maior calidade deste.
 • Achega, por parte de cada empregado, do seu coñecemento co fin de alcanzar unha maior eficiencia na xestión.
 • Respecto e igualdade de trato entre todos os empregados de Fraternidad-Muprespa.

Sentido do público.

Fraternidad-Muprespa debe ter como valor fundamental o sentido do público na súa xestión, xa que presta un servizo ao que os traballadores protexidos teñen dereito. Neste sentido é fundamental:

 • A áxil aplicación das normas e políticas ditadas pola Seguridade Social.
 • A transparencia na xestión.
 • A protección e defensa dos bens e ingresos públicos xestionados pola nosa Mutua.

Eficiencia, calidade e innovación.

Fraternidade-Muprespa debe xestionar con eficiencia, calidade e innovación. En concreto é esencial:

 • Aproveitar e optimizar os recursos de que dispón para a prestación dos servizos e o logro dos obxectivos corporativos.
 • Garantir as prestacións de acordo aos criterios da Seguridade Social nuns prazos razoables e cuns custos adecuados e proporcionados.
 • Fomentar a innovación, a mellora, a creatividade e a aplicación das mellores tecnoloxías para progresar na xestión e na calidade.
 • Apostar pola máxima calidade sanitaria.
 • Impulsar a adquisición de coñecementos por parte dos empregados e da propia organización (xestión do coñecemento).

Ética e responsabilidade social corporativa.

Fraternidade-Muprespa manterá e fomentará un comportamento ético tanto da propia institución coma dos seus empregados. Neste sentido é fundamental:

 • Honestidade por parte de todos os empregados e da propia institución con todos os grupos de interese.
 • Respecto á confidencialidade da información tratada pola empresa, especialmente cando se trate da xestión de datos de carácter sanitario.
 • Fomento da Responsabilidade Social Corporativa como entidade enmarcada no sector público e con vocación de servizo á sociedade.
¿Te ha resultado útil?
Vote down!

Puntos: 2

You voted ‘down’