BORME

Acrònim del Butlletí Oficial del Registre Mercantil.