Servei Públic d’Ocupació Estatal

El SEPE és un organisme autònom adscrit al Ministeri de Treball i Economia Social. Juntament amb els Serveis Públics d’Ocupació de les comunitats autònomes, formen el Sistema Nacional d’Ocupació.
Aquest sistema assumeix les funcions de l’extint INEM des del 2003.
Des d’aquesta estructura estatal es promouen, dissenyen i desenvolupen mesures i accions per a  l’ocupació, l’execució de la qual és descentralitzada, ajustades a les diferents realitats territorials.

Està compost per uns serveis centrals i 52 direccions provincials.