Ajornament de pagament

Possibilitat de demorar l'ingrés dels deutes amb la Seguretat Social més enllà del termini reglamentari establert a l'efecte, entenent-se, en el cas que s’autoritzi, que el subjecte responsable del pagament està al corrent de les seves obligacions envers l’organisme esmentat (pot ser ordinari i extraordinari).