Aprazamento de pagamento

Posibilidade de demorar o ingreso das débedas coa Seguridade Social máis alá do prazo regulamentario establecido para o efecto, entendéndose no caso de que se lle autorice para iso, que o suxeito responsable do pagamento se atopa ao corrente das súas obrigas para co citado Organismo (pode ser ordinario e extraordinario).