Butlletí Oficial de l’Estat

Diari oficial de l’Estat que assegura la publicitat de totes les normes, plasmant el contingut de l’aprovat pel legislador i procurant més difusió d’allò publicat.
La publicació del BOE està encomanada a l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat.