Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat

Entitat de dret públic adscrita al Ministeri de la Presidència, dotada de personalitat jurídica pública, patrimoni propi i autonomia en la seva gestió, per al compliment del programa corresponent a la política pública que desenvolupa l’Administració General de l’Estat en l’àmbit de la seva competència pròpia de publicitat normativa. Té encomanada la publicació del Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i del Butlletí Oficial del Registre Mercantil (BORME), entre altres publicacions.