Embarazo y lactancia natural para autónomas

Com s'ha de tramitar la prestació per risc a l'embaràs?

Tramitació

1. La treballadora ha de comunicar a l'empresari la seva situació d'embaràs, per a la qual cosa haurà de sol·licitar al Servei Públic de Salut (ginecòleg o metge de família) un informe mèdic on es manifesti la seva situació d'embaràs i data probable del part als efectes que preveu l'article 26 de la Llei de prevenció de riscos laborals.

2. Una vegada comunicat el seu estat d'embaràs a l'empresari, si el lloc de treball suposés un risc per a la nova situació de la treballadora, aquest haurà d'adoptar les mesures preventives necessàries o, si s'escau, el canvi de lloc de treball.

Quan l'adaptació de condicions o del temps de treball no resultés possible o, malgrat aquesta adaptació, les condicions del lloc de treball poguessin continuar influint negativament en la salut de la treballadora embarassada o del fetus, la treballadora haurà de sol·licitar a la Mútua un certificat mèdic de risc, per a la qual cosa presentarà la següent documentació:

Prestación embarazo
  • Formulari de sol·licitud de la prestació per risc durant l'embaràs
  • Fotocòpia del DNI (per les dues cares)
  • Imprès a l'efecte de l'IRPF (model 145 de l'Agència Tributària)
  • Informe mèdic del Servei Públic de Salut que acrediti la situació d'embaràs i la data probable de part [1]
  • Declaració empresarial de situació de risc [
  • Avaluació del lloc de treball ("Disposició addicional segona del RD 295/2009, de 6 de març, i article 16.2 de la Llei de prevenció de riscos laborals")

3. Rebuda la sol·licitud, la treballadora passarà a consulta amb un facultatiu de la Mútua que emetrà un certificat mèdic reconeixent o desestimant la situació de risc.

4. Si el metge de la mútua considerés que hi ha risc per a l'embaràs, a partir d'aquest moment, l'empresari podrà suspendre el contracte de treball i la treballadora sol·licitar la prestació per risc durant l'embaràs aportant la següent documentació addicional.

Treballadora per compte d'altri:

  • Certificat d'empresa sobre bases de cotització

5. Rebuda la documentació, i si es compleixen els requisits d'accés a la prestació, la Mútua emetrà una resolució concedint la prestació per risc durant l'embaràs i procedint al seu pagament mensual mentre no es produeixi cap de les causes legals d'extinció d'aquesta.

Per tal de millorar el servei que la mútua Fraternidad-Muprespa (Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social) presta als seus associats, hem posat a la vostra disposició aquest contingut informatiu sobre la documentació necessària que necessiteu per agilitar la tramitació de les vostres sol·licituds de Pagament directe.

  • Documents que han d'aportar els treballadors per compte d'altri.

[1] Si l'informe mèdic del SPS no fos realitzat en el model oficial de la Mútua, s'hauran de presentar addicionalment tots els informes mèdics i seguiments ginecològics que permetin acreditar que no ha existit ni existeix cap complicació inherent al mateix embaràs.

[2] Aquests documents també hauran de ser presentats pels treballadors per compte d'altri obligats a l'ingrés de les seves quotes.