+compromiso

Aliança de tres mútues col·laboradores amb la Seguretat Social (Asepeyo, Fraternidad-Muprespa i MC Mutual) per a la gestió de les prestacions econòmiques i de l’assistència sanitària, inclosa la rehabilitació, compreses en la protecció de les contingències d’accidents laborals i malalties professionals de la Seguretat Social i altres activitats que els són atribuïdes legalment.