Contagi

Infecció propagada entre persones, de manera directa o física (d’una persona portadora del patogen a una altra de sana) o indirecta (per contacte amb un objecte contaminat per una persona infectada o per intermediació d’elements com l’aigua o l’aire).