Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social

La DGOSS és un òrgan directiu dependent de la Secretaria d’Estat de Seguretat Social i Pensions al qual li corresponen, entre d’altres, el desenvolupament de les funcions d’ordenació jurídica i economicofinanceres de la Seguretat Social, la planificació i realització d’estudis economicofinancers i demogràfics, l’elaboració de l’avantprojecte de pressupostos de la Seguretat Social, el seguiment econòmic i pressupostari de les Entitats Gestores i Serveis Comuns, i el coneixement i l’avaluació de la gestió i situació economicofinancera de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.