Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social

A DXOSS é un órgano directivo dependente da Secretaría de Estado de Seguridade Social e Pensións, ao cal lle corresponde, entre outras, o desenvolvemento das funcións de ordenación xurídica e económico-financeiras da Seguridade Social, planificación e realización de estudos económico-financeiros e demográficos, elaboración do anteproxecto de presupostos da Seguridade Social, o seguimento económico e presupostario das Entidades Xestoras e Servizos Comúns, e coñecemento e avaliación da xestión e situación económico-financeira das Mutuas Colaboradoras coa Seguridade Social.