Document d'associació

Concert formalitzat entre l'empresa i la mútua d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, en virtut del qual la mútua assumeix la protecció de les contingències contractades (professionals i, si escau, comunes) a canvi de la cotització oportuna. El conveni d'associació té una vigència d'un any i s'entendrà prorrogat tàcitament per períodes anuals (excepte denúncia en contra amb un mes d'antelació).

Aquest document inclourà totes les dades d'identificació i de localització de l'associat, codi o codis de compte de cotització assignats, l'activitat amb especificació dels treballs que s'hi facin i del lloc en què hagin de dur-se a terme, a banda de la data i l’hora en què comencen els seus efectes.
S'associen a través d'aquest document:
  • Els empresaris amb treballadors per compte aliè.
  • Els treballadors per compte propi del Règim Especial Agrari respecte a la cobertura obligatòria d'IMS.
  • Els representants de comerç.
ANNEX AL DOCUMENT D'ASSOCIACIÓ.
L'empresari, a més de cobrir la protecció per accidents de treball amb una mútua, també pot optar per la cobertura de la prestació econòmica per incapacitat temporal derivada de contingències comunes. Per a aquesta opció, s'emplenarà un annex al document d'associació i s’hi especificarà la seva data d'efecte.
Aquest document no s'emplenarà en el cas de la millora voluntària dels treballadors del Règim Especial Agrari per compte propi i dels treballadors autònoms, la vinculació dels quals a la mútua es farà amb la formalització d’un document d'adhesió.