Associació d’empresa

Procés pel qual una persona física o jurídica (empresa) contracta per als seus treballadors la cobertura de les contingències professionals (accidents laborals i malalties professionals) amb una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social.
ASSOCIEU-VOS amb Fraternidad-Muprespa