Intervenció General de la Seguretat Social

Òrgan de control intern i de direcció i gestió de la comptabilitat de les entitats que integren el sistema de la Seguretat Social. Té rang orgànic de direcció general, sota la dependència funcional de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.