Intervención Xeral da Seguridade Social

Órgano de control interno e de dirección e xestión da contabilidade das entidades que integran o sistema da Seguridade Social. Ten rango orgánico de dirección xeral, baixo a dependencia funcional da Intervención Xeral da Administración do Estado.