Límit màxim de les prestacions

Import màxim o límit de la quantia de les prestacions que fixa anualment la Llei de pressupostos generals de l'Estat, tret en els supòsits de recàrrec per falta de mesures de prevenció de riscos laborals i en els extraordinaris originats per actes terroristes.