Tope máximo das prestacións

Importe máximo ou límite da contía das prestacións que fixa anualmente a Lei de Orzamentos Xerais do Estado, agás nos supostos de recarga por falta de medidas de prevención de riscos laborais e nos extraordinarios orixinados por actos terroristas.