Límit mínim de cotització

Import per sota del qual no es permet cotitzar a la Seguretat Social. El Govern fixa aquesta quantitat anualment.